(1848 רטפנ) בושטולזמ םייח םהרבא 'ר

ףפותסה וירוענ ימיב .אווקלו'ז לש הבר היהש ,הילדג יבר לש ונב ,תעדונ םינבר תחפשמ רצנ
קהבומ דימלת .םהיפמ הרות עמשו בושטולזמ לכימ לאיחי יברו שטירזממ דיגמה לש םליצב
לעב ץיבורוה סחנפ יבר לש ונתח היה ןושאר גוויזב .גרופש לקינמ אקלמש לאומש יברל
-ץראל ותולע רחאל שרי ומוקמ תאש ,בושטולזמ רב רכשי יבר לש ונתח ינש גוויזבו "האלפה"
רפסל הלודגה ותמדקהב וילע דיעמ ,תוילגרמ ןמלז םירפא יבר ןואגה ,ורשב-ראש .לארשי
- "םייחל חרוא"
לודג ןקסעו ,םוי לש ובור טעמכ ותלפתב ההוש היהו ,תודיסחבו הרותב לודג היה"ש
."הרות ירתסו המכח תומולעתב עדוי היהו ,ןוועמ בישה םיברו ,ח"מגו תוקדצב

תודיסח-ירבדל ףסאמ שמשמו הברה ותוריהבב ןייטצמה ,הרותה לע "םייחל חרוא" ורפס תא
יבר םכותבו ורוד יקידצ ,ד"עקת-ד"סקת םינשב דוע סופדל ומצעב ןיכה ,ול ומדקש יקידצ לש
הטפאמ לישה עשוהי םהרבא יברו ןילבולמ הזוחה ,ץינזוקמ דיגמה ,בושטידרבמ קחצי יול
רואל אצי רפסהו ,וייחב רפסה תספדהל הכז אל אוה .םיבהלנ םירבדב ורפסל תומכסה ונתנ
.רוגילוג לש הבר ,לאירזע ףסוי יבר וגרוח-ונב י"ע

.(1848) ח"רת תבט ו"כ םויב רטפנו םימי ךיראה םייח םהרבא יבר

 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות