(1825 רטפנ) אטפאמ לישה עשוהי םהרבא 'ר

,לאומש יבר ויבאל (1755) ו"טקת תנשב דלונ .ומאו ויבא דצמ הקיתו םינבר תלשושל רצנ
- ןי'זידמ קידצה תודעכו הרותב הבחר העידי ול שכר וירוענ ימיב דוע .שדח-ריע לש הבר
שדוקה-חור ונממ חקייש ת"ישהמ שקיבו ,תודיתע ול רמול וירבא ותודליב דוע וליחתה"
."וז
יבר לש ודימלת היה תודיסחב .רודה ירפסב תואבומ הכלהב ויתובושתמו ,הרותב לודג היה
התייה הנושארה ותונבר .בושטולזמ לכימ לאיחי יבר תא םג שמישו ,קסנ'זילמ ךלמילא
יכ םאו ,אטפא תונברל רבע םשמ .ויפמ הרות עומשל ידכ םיבר ורהנ םשל רבכו ,בוסיבלדקב
סאי תונבר תא ח"סקת תנשב לביק ,הילע המש ארקנ ןכ לעו ,רתויב וילע הביבח התייה וז ריע
.(לארשי ץרא ףוס תובית-ישאר - סאי :הילע ץילמה םשל ואובב)

רבדל הטנ .יתימאה הביט לע ודמע םיקידצה ילודג קרו ,הנושמו הרזומ התייה ותוגהנתה
,הלא לכ .הייתשבו הליכאב הברה ,ומצע לע םגו םייח תועפות לע הזרפההו המזגהה ךרדב
ידיסח ןיב דוחייב ,ריעב םישק םידגנתמ ול ונקה ,הזעה ותופיקתו תיאנקה ותודיסח ףורצב
.הבזעל ץלאנ אוהו ,ד"בח

םיבר .'ה תדובעל רסמתהו תונברה לועמ ררחתשה ןאכ .תודיסחה שרע - 'זוב'זמל רבע אוה
בהואכ דוחייב םסרופמו ,הבר הצרעהל הכז .הילע ינבו הרות ילודג םכותבו ,ויפמ הרות ודמל
.לארשי

.ותריטפ רחא וספדנ "תמא תרות"ו "לארשי בהוא" :וירפס ינש

ותבצמ לע םיחבש ומשרי אלש הווצ םינורחאה ויעגרבו (1825) ה"פקת ןסינ 'הב 'זוב'זמב רטפנ
.השמ ףסוי יברו ריאמ קחצי יבר :וינב ינש וכישמה ותדובע תא .לארשי בהוא היהש קר

 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות