(1883 רטפנ) הרוגידסמ בקעי םהרבא 'ר

תיב" לעב ןילראקמ ןרהא יבר לש ונתח ,ןי'זורמ לארשי יבר ויבאל (1819) פ"קת ןושח 'כב דלונ
רואל וכז םהש ,םהיבא לארשי יבר דיעה בוקטרושטמ השמ דוד יבר ויחא לעו וילע ."ןרהא
.םיזונגו םיאלפנ םירבד קוחרמ תוארל םילוכיו ,זונגה

ויחא ףאו ,(וימי ימדב רטפנ רוכבה ויחא) הרוגידסב ומוקמ תא שרי לארשי יבר תריטפ רחא
.ותורמ תא ולבקו דודה גיהנמ תא וב ואר םיקידצה

זנצמ םייח יבר ןוויכ ,ןי'זור תודיסח לש ישארה גציימה היהש ןוויכ .ויבא ךרדב תכלל ךישמה
-לפשו וינע ,שפנ-ןידעו חור-הפי היה .הרוגידאס-זנצ תעדונה תקולחמב ודגנכ רקיעב ויציח תא
.ורואל וכלה תובבר .תונובלעו תועיגפ לע גילבהל והומכ ןיאמ עדיו ,ךרב

.(1883) ג"מרת לולא א"י םויב רטפנ

ורצח תא דסייש קחצי יברו הרוגידסב ומוקמ תא אלימש לארשי יבר :םינב ינש ריאשה
.ןאיובב

 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות