(1875 רטפנ) בונאכשטמ םהרבא 'ר

ונדועב .יקסניזבאד לאפר 'ר ויבאל ץישטנעל די לעש וואשטנעזראפב (1789) ט"מקת תנשב דלונ
ןד 'ר הליהקה סנרפו ,יוליעכ הליהתל ומש אצי רהמ .הרות דומלל קצולפל ויבא י"ע חלשנ רענ
היה ןמזל ןמזמ .הרותב קסעו םהרבא יבר בשי ריבגה ונתוח ןחלוש לע .ותבל ןתחכ וחקל אדנל
עוסנל ןנוכתה ורומ לש ותצע י"פע .ונממ העפשה לביקו ,הלשיפ יבר בוקירטסמ ר"ומדאל עסונ
ךכ לע רעטצה תידיסח תרוסמ יפלו ,ידוהיה רטפנ םייתניבש אלא ,החסישפמ שודקה ידוהיל
."וילע עיפשהל יתלוכיו םחרמ שודק אוהש ינא עדוי" :רמאש ידוהיה םג

:רמא הביסל לאשנשכ .ףיסוה אלו החסישפמ םנוב החמש יבר לצא םהרבא יבר רקיב םיימעפ
."וחורמ לבקל יתלוכי אלש ךכ לכ יתוא בבחמ היה אוה"

וב וריצפה ותקדצבו ותלודגב בורקמ וננובתה רשא םיבר .בונאכשטב ברל הנמתנ ט"עקת תנשב
ריאמ לאיחי יברו קסוטלופמ ןהכה רזעילא יבר לש םתשקבל רתענ אוה .ר"ומדא םהל שמשיש
,"ם"ירה ישודיח" לעב לש ותריטפ רחאל םיבר וילא ונפ דוחייב .יברכ גוהנל ליחתהו ןיניטסאגמ
,ינא לבא ,םמצע ריתסהל ולכי ייתובא" :רעצב רמאו דיקפתה תא ומצע לע לביק םהרבא 'ר
."ירחא םיצר יתורענמ ,יאטחב

והילא יבר םג םהיניב .ת"ושב וילא ונפ תוצופתה לכמ ,בונאכשטב ראפ ןהיכ הנש ששו םישמח
ונמז רקיע תא .היישותו הצע ונממ תונהיל וילא ורהנ םיפלא .לארשי-ץרא בושי ןיינעב רכאמטוג
.תורהטו םישדק רדסב דוחייב קסע ותונקז תעל .הרות ישודיחל שידקה

:וספדנש וירוביחמ
,תורהטו םישנ רדס לע "דסח תבהא"
םיטוקילו הבוש תבש ,לודגה תבש לע םישורד ,"םהרבאד אתוכז"
.ס"שב תויגוס המכ לע "םהרבא תיב"
חסונ תא ללוכ איצרעיוואזמ אדנל םייח לידנמ םחנמ ברה ודכנ תאמ "םהרבא שעיו" לודג רפס
.הכלהה י"פע םירואב תפסותב םהרבא יבר לש ויגהנמו הלפתה

ונב רחא ךלה קלח ,וידיסח וקלחנ ותריטפ רחא .ו"פ ןב אוהשכ ,(1875) ה"לרת רדא 'הב רטפנ
ריאמ לאיחי יבר ודימלת רחא קלחו ,"הרות רתכ בהז רז" ס"חמ בוקירטסמ ףלאוו באז יבר ורוכב
.ןיניטסאגמ

 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות