(1884 רטפנ) םינולסמ םהרבא 'ר

שמיש .ורודב הרותה ילודגמ דחא היה םינולסמ גרבנייוו והיתתמ קחצי יבר ןב םהרבא יבר
ויתוכילה תא עינצמ היהו ,הרותל שדוק ויה וימי לכ .ינועו קחד ייח יחו וריעב הבישי שאר
.ותקדצו ותולדג תא ריתסמו

סיפדהל שקיב "םהרבאל דסח"ה תאו ,םיברב ומסרפתי וירוביחש הצר אל ודכנ תודעכ
ותריטפ רחאו ,שטיבוכלמ חונ יברל קהבומ דימלת .הלוגס ידיחי רובע ,םירלפמסקא םישולשב
.ןירבוקמ השמ יברל דימלת

.ת"ורומדאה תא ומצע לע לבקל םיכסהש ,םהרבא יברב וידיסח וקבד השמ יבר קלתסנשמ
ותליפת .תודיסחב תימצע ךרדב ךלה .ויתודוקפ תא םיארי ויהו ;תופיקתבו המרב ותדע תא גהנ
םיללפתמ ויה וידיסח .תימינפ תובהלתה ךותמ ובהלתשה וינפ קר ,העונת לכ אלל הטקש התייה
.תינוציח תובהלתהב םג

- םהב ,הרות ישודיח תונויליג ףלאכ וירחא חינה
,"םהרבאל דסח"
,"הדובעה ידוסי"
,ש"ארה לע ,ח"וא ע"וש ,תוינשמ לע ,אתליכמה לע םישודיח
ת"וש לע םילופלפ
,"הירא תגאש"
.דועו ס"דרפה ךרדב תישארב לע רוביח

.ןורהא לכימ יבר ודיחי ונב .םינומש ןב ותויהב (1884) ד"מרת ןושח א"יב רטפנ .םימי ךיראה
.לאומש יבר ודכנ אלימ ומוקמ תא

 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות