(1810 רטפנ) 'זובזממ ךורב 'ר

ז"יקת תנשב 'זובזימב דלונ .בוקלידסמ םירפא םייח השמ יבר לש ריעצה ויחא ,ךורב יבר
תאז לכב .טעמ ךא ורואמ תונהיל הכז אוהו ,ט"שעבה ובס רטפנ שולש ןב ותויהב .(1757)
ט"שעבה לש םידימלתה ילודג םכותבו ,הלעמ ישנא ףאו ,םידיסחה ינומה תצרעהל הכז
גועללו םהיכרד לע קולחל םיתעל ומצעל השרה אוה יכ םא ,והוריקוהו והודביכ ,העונתה יברו
.ותוישיאל ביבסמ ורבחתנ תובר תודגא .םהיתוכילהו םהישעמל

וכוניח רקיע תאו ,שטירזמב דיגמה רצחב טעומ ןמז ךורב יבר הליב ט"שעבה תריטפ רחא
תשירד יפלו ןישטלוטב בשייתה ךרעב מ"קת תנשב .ץירוקמ סחנפ יבר לצא ,הארטסואב לביק
,קוחרמו בורקמ ,םיצירעמ יפלאו הליהתל ומש אצי רהמ .ת"ורומדאב גוהנל ליחתה םידיסח
.ןורחאה ומוי דע בשי הב 'זובזמל ךורב יבר רבע ןישטלוטמ .ותיב תותלד לע וקפדתה

ותודגנתה ןאכמ ,הנממ הייטס לכ לבס אלו ,ובס תטישל הריתי תוקידאב רושק היה ךורב יבר
ותעדל ומלה אלש םישדח תונויער אצמ "אינת" ורפסבש ,ידאלמ ןמלז רואינש יברל הפירחה
.ובס תנשמ תא

-תוחידבו החוור בהא אוה .ותוכלמכ תודיסחה תא הארו ,המרב ותואישנ תא גהנ ךורב יבר
לואשל בריס וילוחב .ילופורטסואמ לשריה עדונה ןצילהו ןחדבה ורצחב יח המ ןמזו ,תעד
.(1810) א"עקח ולסכ ח"י םויב רטפנ .תופורתב שמתשהלו םיאפור תצעב

בובל) "ארוהנד אניצוב" רפסב ותומ רחא וסנוכש ,םיבר םירפסב םירזופמ ויתורותו וירבדמ
.(מ"רת

 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות