(1793 רטפנ) ץיזולאזמ ןימינב 'ר

קיפמ הפבו םידומל ןושלב" ןנוח ,ץיזולאזו קסישטאלאווב מ"מ ,ןורהא יבר לש ונב ,ןימינב יבר
תא ובש רודה ינב תודע יפלש ,החכותו שורד ירבד אשונו תורייעו םירע ינפ לע בבוס ."תוילגרמ
רבדמ אוה וירפסבו ויתושרד תא ךירעה ומצע ןימינב יבר ףא .םתרוצבו םנכתב םהיעמוש בל
.התוחילשו תודיגמה תדובע לש התובישח לע

לכב רשפא לבא ,ליעפ ןפואב הב ףתתשה אלו ,תידיסחה העונתה זכרמב דמע אל ןימינב יבר
ןימינב יברש ,תוחכוה ןיא .הריבסמו התטיש יססבמ ,םיירקיעה הירפוסמ דחאכ ותוארל תאז
.שטירזממ דיגמה יפמ הרות עמשש עודי לבא ,םינפ לא םינפ ט"שעבה םע שגפנ

,האנלופמ ףסוי בקעי יבר :ןוגכ תודיסחה ינושאר רתיו ט"שעבה לש ומשמ םג איבמ אוה וירפסב
.םירחאו בוסוקמ ןמחנ יבר ,ןלשימרפמ לידנמ םחנמ יבר ,בושטולזמ לכימ לאיחי יבר

:םילודג םירפס העברא רביח
;םירישה ריש לע (ד"נקת בובל) םידוד תבהא
;(ץ"רת שטאקנומ :הינש הרודהמ) חספ לש הדגהה לע (ד"נקת בובל) ןימינב תקלח
תלהק לע (ו"נקת ץיווקנימ) ןימינב תחתמא
ידי לע וספדנ םלוכש ,רתסא תליגמו הכיא ,תורטפהה ,הרותה לע (ו"עקת בוליהופ) בהז ירותו
.םרבחמ תריטפ רחא ,גילעז רשא יבר ונב

.(1793) ד"נקת ירשת ה"כ םויב ץיזולאזב םימי עבש רטפנ ןימינב יבר

 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות