(1882 רטפנ) הנלוטמ דוד 'ר


ומשו ,שדוקה חור לעבכ עדונ .ליבונרשטמ יכדרמ יבר קידצה ויבאל (1788) ח"סקת תנשב דלונ
לכש ,םיחאה הנומש ןיב םיבורמה וידיסח וקלחתה ויבא תריטפ םע .תפומ לעבכ וינפל ךלה
,הנלוטל רבע כ"חאו בוקליסאווב הליחת בשייתה דוד יבר .ומצעל ידיסח זכרמ הנב םהמ דחא
.תובברו םיפלא ורהנ הילא

:םירפס השלש רביח הלבקב הבחר העידיב ןייטצהש דוד יבר
"דוד תכרב"
"דוד ןגמ"
."דוד תלהק"ו
.םיעלוקו םיפי םילשמבו אמלעד ילימב םג תלבותמ התייהש ותרות תא עומשל ובהא וידיסח

.תגלפומ תורישעב ורצח תאו ,המרב ותואישנ תא גהנ

.וימולע ימיב רטפנ יכדרמ ודיחי ונב .(1882) ב"מרת רייא 'יב רטפנ דוד יבר
.ומוקמ אלממ היה אנולטמ םוחנ םחנמ יבר ,ודכנ
 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות