(1814 רטפנ) בולילמ דוד 'ר

הליב וימי בור תא .יבצ המלש 'ר יבאל בולילל ךומסה הלאיב רפכב (1746) ו"קת תנשב דלונ
.תורעיבו תודשב

אשנשמ .תויממעהו תויעבטה תוטשפה םתוח תא וילע העיבטה עבטה קיחב ותודדובתה
יפל קר רכומ היה םוי לכ םלוא ,הנטק תלוכמ-תונח קיזחה ,וילע קיעה הסנרפה לועו השיא
.םינוונחה ראש לש םתסנרפ ו"ח חפקל אלש ידכ ,םוי ותואל ותסנרפ ךרוצ

.םיניירבע יבגל וליפא ,תלוזה יבגל הברה ותונלבסבו תומלשל הב עיגהש לארשי תבהאב עדונ
ילעבל ותביח םג העודי .תונורשכ ילעבב דחוימבו םיינע ידליב לפטמ היה תדחוימ הבהאב
.םהילעב י"ע ובזענש םיסוסה תא הקשמו ךלוה היה םידיריה ימיב ,םייח

ריתסהל גהנ .קסנ'זלמ ךלמילא יבר לש ולצב םג ףפותסהו ,רודה יקידצמ םידחא םע עגמב אב
אשמו םימכח ידימלת תוחיש לש תויונמדזהב .תיתימאה תינחורה ותוהמ תא םישנאה יניעמ
הרות דומלב דימתמ היה .םיבורקה ויער גוחב וליפא ןדמלכ עדונ אל .קתוש היה הכלהב ןתמו
מ"ומב דוחייב הרותב ותלודג העדונ םיטעומ םירקמב ךא .התעידיב ההובג הגירדמל עיגהו
ינידב "םהרבא תירב" ת"וש לעב בוקרטויפמ יבצ םהרבא 'ר ברה ןיבל וניב היהש יתכלהה
.תואוקמ

עסיש ,ויצירעממ דחא ,החסישפמ ידוהיה לע םג עיפשה .ןילבולמ הזוחה לש בהלנ דימלת
,םייוג י"ע וליפא ותביבס לכב ץרענ .דוד יבר לש ותעפשה תרכומ ידוהיה תרותב םג .ןילבולל
,דרנרב ר"דכ עודיה ,בוד רכשי 'רב דוד םייח 'ר לע םכותבו הבושתב ורזחיש םיבר לע עיפשה
.תפומ-לעבכ כ"חא םסרפתנש

יברו הימחנ יבר ,השמ יבר :םינב השולש ריאשהו (1814) ד"עקת טבש 'זב רטפנ דוד יבר
.הב רטפנו לארשי-ץראל הלע החסישפמ ידוהיה לש ונתח היהש השמ יבר .רודגיבא

רפסב וסנוכ וילע תודגאהו םירופיסה .םירפס המכ ינפ לע םירזופמ ולשמ םיטעומ הרות ירבד
.(צ"רת בוקרטויפ) "דוד לדגמ"

 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות