(1903 רטפנ) בוקטרושטמ השמ דוד 'ר

.השודקבו הרהטב לדגו ךנחתנ .ןי'ז'ורמ לארשי יבר קידצה ויבאל (1827) ז"פקת תועובשב דלונ
אלש ,שודק שיאכ םסרופמ .תולענה ויתודימו הברה ותומימת לשב םידיסחה יפלא תצרעהל הכז
.ףסוי םולש יבר רוכבה ויחא תב תא השיאל אשנ .הלטב החיש םלועל חש

ורהנ וילא ,לודג ידיסח זכרמ םיקה הב ,בוקרושטל כ"חאו יטולז-קוטופל רבע ויבא תריטפ םע
.היצילגב םינברה ילודגמ םכותבו תובברו םיפלא

:םירפסב וספדנ ולשמ םיטעומ הרות ירבד
"לארשי תובש"
"לארשי תסנכ"
.וילע תוברה תודגאהמ קלח םג ליכמה ,"םדא תראפת"ו

.(1903) ד"סרת הבר-הנעשוהב קלתסנ השמ דוד יבר

 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות