(1810 רטפנ) דהקורוסמ ץישבייא המלש דוד 'ר

תרותב לודג היה ,היברסבב רשא הקורוס לש הבר ,ץישבייא רודגיבא יברב המלש דוד יבר
תא בתכו אלפומ ןשרד םג היה .רודה ילודג תכרעהל וכזש ,םיבושח הכלה ירפס רביחו הלגנה
,הארטסואינראשטמ ףלאוו באז יבר לש ודימלת היה תודיסחב .תרדוסמו האנ הרוצב וירבד
.שטירזממ דיגמה ידימלתמ

:רתויב םיעדונה וירוביח
רגולק ןימינב םהרבא יבר י"ע ספדנ) האירה תופירט יניד רקיעב ,ד"ויו ח"וא לע "דרש ישובל"
(רגולק המלש יבר תאמ תובושת יתש ופוסבו א"כרת בובלב
.הרותה לע "לחנ יברע"
"אשד תואנ" ת"וש רפס םג רביח
,ןיטג תכסמ לע "ןיטג ביט" :ןוגכ ,םירחא םירוביח המכ
.ןילוח ,מ"ב ,ק"ב לע "חמקה דכ"
אלו בונאזובמ שובייל הירא יבר ודימלת תחתמאב וראשנש ,דועו ךורע ןחלושה לע םישודיח
.םקלחב קר סופדה רוא ואר

(1810) ע"קת ןושחרמ ב"כ םויב רטפנ הב תפצב בשייתהו לארשי-ץראל הלע ט"סקת תנשב
.קסישטאלאוו לש הבר ,ל"גס בייל הירא יבר םע תחא הרעמב רבקנו

 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות