(1827 רטפנ) ץיבבולמ רב בד 'ר

.ד"בח תטיש רצוי ידאלמ ןמלז רואינש יבר לש ומוקמ אלממו ונב - יעצמאה ר"ומדאה

הדומיל לע דקוש היהו ,'ה תרותב קבד ותעד לע ודמע םוימ .(1773) ד"לקת ולסכ 'טב דלונ
.הלסורטסמ יולה ןרהא יבר וילע בוהאה ורבח םע דחי ,רתסנבו הלגנב

ףא .תוקמעתהה שיא היה .תערכמ העפשה וכרד לע עיפשהש ,ויבא יפמ דמל ותרות רקיע תא
תא איבמהו איצומה היה ויבא ייח ימיב .ץוח יפלכ תימינפה ותובהלתה התארנ אל 'ה תדובעב
זכרמ הכפהש ץיבבולבש ויבא תריטפ רחא .היסורל ותא חרב ןוילופנ תמחלמ ימיב .ויניינע לכ
ותואישנ גהנ .םש יעודיי הלעמ ישנא םכותב ,ד"בח ידיסחמ םיפלא וילא ורהנ ,לודג ידיסח
.המרב

זכרמ דסייו לארשי-ץראב בושיה ןעמל םג השע .םילבוסה םעה ינומהל שידקה הבר בל תמושת
יבר רעונמ ורבח ןיבל וניב הלפנ השק תקולחמ ,הלחנ הב הנק ומצעל ףא .ןורבחב יד"בח"
םיישדחכ בשיו רסאנ יאנק דגנתמ לש הנשלה לגרל .ד"בח תורפסב םג הל םידהש ,יולה ןרהא
.קסבטיוב רהוסה תיבב

רקיב ותעיסנ ךרדב ,ץיקה לכ בשי הב ,דאבסלראקל הארבה ךרוצל עסנו ,הלח ה"פקת תנשב
.בר דובכב ותוא לביקש רגיא אביקע יבר לצא

רבעו ,ויבא רבק לע חטתשה הב ,ץידאהמ עסנשכ םלוא ,לארשי-ץראל תולעל טילחה וימי ףוסב
ואלמש םויב ,(1827) ח"פקת ולסכ 'ט-ב הב רטפנו עתפל הלח ,(בוגינרשט ךלפ) ןיזעונ ךרד
אלממל תחאו ,םיעדונ םיקידצל ואשנ ויתונב שש .ךורב יברו םוחנ םחנמ יבר :וינב ינש .הנש 54 ול
."קדצ חמצ" לעב לידנמ םחנמ יבר ,ומוקמ

:םכותב ,םיבושח םירפס רביח
,(םיקלח 'ב) "הבושת ירעש"
"םירואב יטוקל"
"רוא הרות"
"םייח ךרד"
"םירוע חקופ"
.דועו "שאר תרטע"

 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות