(1787 רטפנ) קסנ'זילמ ךלמילא 'ר

הקדצ ילעב ,םירישע רפכ ידוהי ,וירוהל .(1717) ז"עת תנשב אפיל רזעילא 'ר ויבאל דלונ
םתודלי ימימ דוע ורסמתה היסוז יברו ךלמילא יבר :םהמ םינשו םינב העבש ויה ,הווצמ יבהואו
םינשו השעמל םג היפל וגהנ ,י"ראה תרות רחא והנ םתוריעצמ .רתסנו הלגנ ,הרות דומילל
,היסוז יבר הילא חפסנ תידיסחה העונתה לש התוטשפתה םע ."תולג" דחי םהינש וכרע רפסמ
.שטירזממ דיגמה לש םיקהבומה וידימלתל ויה םהינש .ויחא םג הילא ףרטצה ותעפשהבו

םוקמ ומצעל הנקו תיקידצה-תישעמה תודיסחה לש םיירקיעה םיססבמהמ היה ךלמילא יבר
.ותא תחא הרושב ודימעהלמ וענמנ אלו .ומצע ט"שעבל והוושהש דע העונתב יזכרמ

.תודיסחה לש דוסיה-ירפסמ אוה (ח"מקת בובל) "ךלמילא םעונ" ורפס

,בונמירמ לידנמ םחנמ יבר ,ץינזוקמ דיגמה ,ןילבולמ הזוחה :םיקידצה ילודג םינמנ וידימלת לע
םילודגו "שמשו רואמ" לעב אקרקמ יולה ןמלק סומינולק יבר ,אטפאמ לישעה עשוהי יבר
.םירחא

השולש ריאשהו ,(1787) ז"מקת רדא א"כ םויב קסנזילב ותונבר םוקמב רטפנ ךלמילא יבר
יבר ,"םייחל חרוא" לעב ,קינלעמחמ אפיל יבר ,קסנזילב ומוקמ תא אלימש ,רזעלא יבר :םינב
הילא ואב םיברו התרותב תמסרופמ התייהש ,שורימ ,תחא תבו יצינלעגאמ לש הבר בקעי
.וילעו היבאמ םירבד היפמ עומשל

 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות