(1806 רטפנ) דארגונראטמ יולה רזעילא 'ר

יאצאצמ ,תמסרופמ םינבר תחפשמל רצנ .יוואניש לש הבר ,ץיברוה שיא יולה בקעי יבר לש ונב
.שודקה ה"לשה יחא ץיברוה ל"גס בקעי יבר

דיגמהו ןילבולמ הזוחה ,קסנ'זלמ ךלמילא יבר לש םדימלת היהו תודיסחל הטנ ותודלי רחשמ
ןשרד םג היה .הבר תושירפב ןייטצהו ןמזה ינואג תצרעהל הכז ,גלפומ ןדמל היה .ץינזוקמ
.דארגונראטב ותלהק ינבל ןמאנ ךירדמו ביהלמ שמישו ןיוצמ

םשב םיליהתל שוריפו הרותה לע "הרותה דובכו" "םידגמ-םעונ" ;םילודג םירפס ינש רביח
,בובלמ ןייטשנרוא בקעי יבר :םהיניבו רודה ילודג תומכסהל וכז םירפסה ."תורוהט תורמא"
סהרבא יבר ,הטפאמ ברה ,ןילבולמ הזוחה ,ץינזוקמ דיגמה ,ידורבמ תוילגרמ ןמלז םירפא יבר
.רבחמה חבשב םיגילפמה ,םירחאו בושטולזמ םייח

.(1806) ו"סקת תנשב ,הדימעה תונשב ונדועב ,ץינזוקב רטפנ

 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות