(1876 רטפנ) זנצמ םאטשרבלה םייח 'ר

.דארגינירט לש הבר ,בייל הירא יבר ויבאל (1793) ג"נקת תנשב דלונ .םיעדונ םינבר תחפשממ
תומ רחאל ."םעט ךורב" רפסה רבחמ ,קינפיילמ םימואת-ליקנרפ ךורב יבר ןואגה לש ונתח היה
.םימעפ שלש דוע יושנ היה וירוענ-תשא

.רודב דיחיכ והוריקוה הרותה ילודגו ותונואגב ןייטצה םייח יבר

.םלוע םש ול הנקה ,הרותה לע םגו תואוקמו ןיטג 'סמ לע ,ת"וש "םייח ירבד" ורפס

,םיקידצ תורצחב רקיבו תודיסחל ברקתה יוליע-ךרבאכ תולודגה תובישיהמ היצילגל ובושב
.ץישפורמ ילתפנ יברב קבד דוחייב ,ןי'זורמ לארשי יבר לצא םג םכותבו

תובבר ורהנ וילא ,לודג ידיסח זכרמל הכפהש ,הנש ששו םיעברא זנצב תונברה אסכ לע בשי
לעב ,קסמודארמ המלש יבר ,הקסילמ שריה יבצ יבר :םיקהבומה וידימלת םכותבו םידיסח
ירמא" לעב ,בוקיזדמ ריאמ יבר ,ץינזוקמ רזעלא יבר ,טגיסמ "בל בטיי" לעב ,"המלש תראפת"
ךרדהמ הייטסו שודיח לכ ולבס אלש ,תידיסחה תובהלתהה ישנא וזכרתה וביבס .םירחאו "םעונ
יבר תריטפ רחא ןי'זור תיב דגנ תואצות-תרהו הלודג תקולחמ ידיל ואיבהש םהו ,תלבוקמה
."הרוגידאס-זנצ תקולחמ" םשב העדונש תקולחמ ,לארשי

.(1876) ו"לרת ןסינ ה"כ םויב הנש 84 ןב ותויהב זנצב רטפנ םייח יבר

,בוקיזדמ רזעילא יבר לש ונתח ,ןתנ ריאמ יבר ,אווינישמ לאקזחי יבר :םיקידצכ ומסרפתנ וינב
רזעילא םולש יבר ,זנצב ומוקמ תא אלימש ,ןורהא יבר ,בונאשקמ דוד יבר ,ץילרוגמ ךורב יבר
.םימסרופמ םיקידצל ואשנ ויתונב עבש םג ,ביוחשטמ היעשי יבר ,טרפצארמ

 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות