(1906 רטפנ) בוליפמ לארשי םייח 'ר

תודיסחב לודגה ובס ךרד ךישממ .קצוקמ לידנמ םחנמ יבר לש דכנו ,קצוקמ דוד יבר לש ונב
תיאקצוקה ורצחל ורהנש ,םידיסח יפלאל הרומו ,רתסנבו הלגנב לודג היה .תירוקמה וכרדבו
עומשלו ןיזאהל תוחותפ וינזאו ,םימיה תוערואמ תא ךירעהלו תוארל תוחוקפ ויה ויניע .בוליפב
.ןמזה ישחר תא

.ותמשגה יכרדב השעמל ןיינעתהל זיעה אוהו ומתוח תא וילע עיבטה ןויצ-תביח לש ןויערה
לכ תא תושעל ,הפ-לעבו בתכב ,וידיסחל ףיטה םתעפשהבו ,סניירו רבילהומ םינברה םע שגפנ
.ץראהו םעה תלואג תא ברקל ידכ רשפאה

ףלא ליבשב לארשי-ץראב ירבע בושי דסייל התייה התרטמש ,"ףלאה תדוגא" הדסונ ותמזיב
,עודיה בידנה ,דלישטור ןורבל םתוא הריבעהו וז הדוגא הפסא םירכינ ףסכ-ימוכס .םידיסח
.הלשכנ תינכתהו ףסכה תא ריזחה ,הינפל הנענ אל דלישטור לבא ,ודצמ הרזע תשקב ףורצב

- ליכמ "םילשורי םולש" ורפס
תביח יניינעמ תואלפנ הכלה י"פע ,םלוע לש ומורב םימרו םיהובג ,םיקיתע םירבד"
."הזה ןמזב השודקה ונצרא תבישי תוצמו

ןיבל וניב םג הלפנ הבירמו ,ןיזדארמ ברה לש ורוטנק וילע הררוע תונויצל הליעפה ותופרטצה
השילחה ול שודקה ןויערל םיקידצה יגוחמ וז תודגנתה .בולוקוסמ ר"ומדאה ,גילעז קחצי יבר ונב
."ינויצה ר"ומדא"ה לש וחורו ופוג תא

וידיסח ןיב בבוסמ רפסה היה וייחב .ותריטפ רחא קר ספדנ לארשי םייח יבר לש ורפס
."הרונמה השעמ" סרטנוקהו "דוד תבהא" רפסה תא איצוה .תובר תוקתעהב

,אבוקילמ יבצ יבר :ומסרפתנ וינבמ .ששו םישש ןב ותויהב ,(1906) ו"סרת ןויס ב"י םויב רטפנ
יכדרמ"ו "השמ שרדמ" םירפסה רבחמ וואלופמ יכדרמ השמ יבר ,"יבצ תרטע" רפסה רבחמ
.קצוק תונברב שמישש ףסוי יברו בולוקוסמ גילעז קחצי יבר ,"השמ

 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות