(1815 רטפנ) ץיבונרשטמ םייח 'ר

ימיב .ךרעב (1770) ל"קת תנשב היצילגב רשא ץ'צובל ךומסה רפכב המלש יבר ויבאל דלונ
יכ םא ,ץ'צובמ "םהרבא הזחמ"ו "דוד תוכרב" לעב דוד םהרבא יבר ןואגה םע דחי דמל וירוענ
,בוליהאמ תוליהקב תונברב שמישו הרותב לודגכ םסרפתנ םייח יבר .םינשב ונממ לודג היה
.הניבוקוב לילגו ץיבונרשט ,בונישיק ,ןאשיטאב

:רתויב םיעדונה וירוביח
,הרותה לע "םייח םימ ראב"
,תוכרב תכסמ לע ונממ ינש קלחו ך"נ לע "םייחה ץרא"
"תבש לש ורודיס"
."הלפתה רעש"ו

תובר חילצהו השע אוה .בושטולזמ לכימ לאיחי יבר לש וידימלתמ םייח יבר היה תודיסחב
רטפנ הב ,תפצב בשייתהו לארשי -ץראל הלע וימי ףוסב .םימשבש םהיבאל םיניירבע ברקל
.(1815) ו"עקת ולסכ ז"כ םויב

 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות