קסבטיוומ לידנמ םחנמ 'ר
ץראה ירפ לעב

אנהכ םהרבא

תודיסחה רפס
ב"פרת השרו
(תורעהה אלל ספדוה):רמאמה ןכות
תודלותה לעב םע השיגפו ט"שעבה לש הישעמה .1
הילע .2
רתוי האור .3

תודיסחה תא גיהנה רשא קסבטיוומ לידנמ םחנמ 'ר לע רפסמ רמאמה :ריצקת
ךישמה ךא ,םידיסח תצובק םע י"אל הלע ז"לקת תנשב .םינש עבראכ ןיסיירב
ח"מקת תנשב רטפנ .חלוש היהש תוכורא תורגיא י"ע ,ןיסיירב וידיסח תא גיהנהל
."ץראה ירפ" םשב רפסב וירמאמ תא רואל ואיצוה וידיסחו

לעב ;ט"שעב ;(רפס) ץראה ירפ ;תודיסח ;קסבטיוומ לידנמ םחנמ 'ר :חתפמ תולימ
.תודלותה


,איה הרוסמ .םידיסח לש הביבסב ותודלי תישארמ ךנחתנ קסביטיוומ השמ ר"ב לידנמ םחנמ 'ר
םג ומע חקל ט"שעבה לא דיגמה עסנשכו .ודמלמ היהש ,דיגמה לצא ךנחתמ היה ותודליב דועש
דיגמה לא הגהנהה הרבעשכ .םימעפ יתש ט"שעבה לצא תויהל הכז לידנמ םחנמ 'ר .ודימלת תא
וידימלת לש הרובחה הדרפתנ דיגמה תריטפ רחא .וילא םירשקנה ינושארמ לידנמ םחנמ 'ר היה
לידנמ םחנמ 'ר :הנידמ התוא ינב לש הרובחה םג ןיסייר תנידמל הל השרפ ךכ .םהיתומוקמל
םחנמ 'ר .ידאלמ ןמלז רואינש 'רו קסילאקמ ןהכה םהרבא 'ר ,קצולופמ לארשי 'ר ,קסביטיוומ
תא גיהנמ ליחתהו (קסביטיוול הכומסה) קודורוהב בשייתה אוה .הרובחבש ןקזה היה לידנמ
.(ז"לקת תנש דע) םינש עברא ךרעל ותונבר גיהנמ היה הז זכרמב .ןיסיירבש תודיסחה

ותעיסנ םדוק םלוא .ולש אירבחה םע לארשי ץראל תולעלו הלוגה בוזעל טילחה ז"לקת תנשב
הנליוול ועסנ וז תילכתל .תופידרהו תקולחמל ץק םישלו םידגנתמה םע םולש תושעל הצור היה
ותויהמ .תלדה םהינפב רגסו םהינפ תוארל הצר אל ןואגה םלוא .ןמלז רואינש 'רו אוה - ןואגה לא
אוה רזח םשמ םה ועסנשכ קר .הנליוו תא ןואגה בזע םולשה לא ותוטהל םדיב הלעי אמש ששוח
.ותיבל

ץראל עסנ ז"לקת רדא שדוחב .ןואגה םע םילשהל וז ותווקת לידנמ םחנמ 'ר בזע גאודו רצימ
שיא ,שפנ תואמ שולשמ רתוי םהמיעו קסילאקמ םהרבא 'רו קצולופמ לארשי 'ר םע לארשי
דוע םהילא ורבחתנ ךרדב .ז"לקת לולא 'ה םויב תפצל ואב הברה םילוטלט רחא .ףטו השיאו
לארשי ץראל םתאיבל ףכת וחרכוה ןכ לעו ,םפסכ לכ תא ואיצוהש דע ,םידורמ םיינע הברה
.תועמ ץבקל הלוגה תומוקמ ראשו הניטנטשוקל ר"דש רותב קצולופמ לארשי 'ר תא חלשל
.תודמעמ ןוקיתב םש קסעו ןיסיירל םג לארשי 'ר ךלה ךכ רחא

"שדוחב םיפלא תרשע ול םינתונ ויה םא" .לארשי ץראמ שורפל דואמ השק היה לארשי 'ר לע
חרכהה לבא .רבד לכל זב היה לארשי ץרא תאיצי תופילח" - לידנמ םחנמ 'ר וילע בתוכ -
".ךכל והאיבה

אלו ןיסייר ידיסח לש ץוביקה תא בזע אל הנה ,ןיסייר תנידמ תא לידנמ םחנמ 'ר בזע םא לבא
לארשי ץראב וייחמ תועידי םג תוללוכה ,תוכורא תורגאב םדקופ היה םיקרפל .ותגהנה לע רתיו
ןפוא םושב .הפרת אלש וידיסח ןיבו וניב תוקיבדה תא קזחמ היה ולא תורגאב .הרות ירבד םג
היהיש ימ וליפא" - םהל בותכי ךכ - "ילצא רורב הזו" .רחא יבר לא ברקתהל םהל ריתמ היה אל
ירהש ,תאז תושעמ םכל הלילח ,ןכב .'ה ךרד ודבאתו םכינפל ונכסי אל ויכרד לכ ,םכל ברל
".םכיתובאמ רתוי םכב ינא ריכמו םכתא יתאשנ רעונמ

ול ןתונ היהו ,ןמלז רואינש 'ר תא הנימ ,ול הנשמ רותב ,ולוכ אל לבא ,תצקמב ומוקמ אלממ רותב
- רחא בר םהל תושעל ןיסייר ידיסח ןיב הסיסת הררועתנש שיגרהשכו .גהנתהל ךיאה תוארוה
:םהילא בתכ ךכ - אינולופ יקידצמ דחא םהילא איבהל םיצור ויה

םירבדב ןיבהל ,רחא םוקממ בר םהל שקבל םיכלוהה ונמולש ישנאב החונ יתעד ןיא"
םגו .דומלל דחא העורמ אלא הנתינ אלש ,הנומאהו המכחה ןיינע אוהש ,בלל םירוסמה
םכב יתודיעה .םירחאה םיבר ירחא תוטהל אלש ריהזמ יננה .ברה הז אוה ימ עדוי ימ
".לדחי לדחהו עמשי עמושה .םויה

:תושגרתה ךותמ ךישממ אוהו
ימע ,יתאמ םימש תאריב הדוקנה תליחת םתלבקש רחא ,םכיתדלי וליאכ םתא ינב"
הבוג לכו .הבישו הנקז דע םגו ,ונתויח םב יכ ,םכדוקפ חכשא אל םלועל ,ויהת יתציחמב
דחא לכ .תחא העש וליפא םכמ יניע םילעמ ינניא ...וניניב ודירפי אל בכרו סוס לכו בחורו
םנקויד תומד וליאכ דימת 'ה לא יניע ןיב ןורכיזלו ידי לע תואל יבל חול לע קוקח דחאו
".םהיניינע תומכו םתוכיאו םתוהמ ,םבל תולגתהב םהיארמ ריכהל ינפל דמוע

.ותא רשא לכ תאו ותוא םיכמות ויהו ,הליבחה הדרפתנ אלש ,ול הדמע לארשי ץרא לש התוכז
ישעמ קידצ וליפא .לארשי ץראבש הז ידיסח זכרמ םע הברה םיבשחתמ ויה תומוקמ ראשמ םג
ינפל תוממורה תארי אלמו ףופכ היה ,ורוד יקידצ לכ םע הטטקו ביר ול היהש ,זוביזממ ךורב 'רכ
.לידנמ םחנמ 'ר

רפשמ היה לארשי ץרא תבישי לש גונעתה לדוג קרו ,הברה תופידר לבס אפוג לארשי ץראב לבא
.וייח תא ול

.ח"מקת רייא ח"רב רטפנ אוה

.ומולש ישנא ינפל רמוא היהש ,םירמאמ ןורכיזל וראשנ קסביטיוומ לידנמ םחנמ 'ר לש ותרותמ
ועבק רפסה ףוסב ."ץראה ירפ" םשב םוסיפדהו ,הרותה תוישרפ יפל םורדסו םתוא ומשר םה
.ןיסייר ידיסח לא וחלשש קסילאקמ םהרבא 'רו לידנמ םחנמ 'ר לש ויתורגיאמ םיעטק ןכ םג

תודלותה לעב םע השיגפו ט"שעבה לש הישעמה .1
לודגה דיגמה ברה לצא דמול היה ץראה ירפ לעב ,קסביטיוומ לידנמ םחנמ 'ר שודקה ברה
דיגמה .ודומילב דואמ אילפמ היה הרשע תחא וא הנש רשע ןב היהשכ .ותורענמ שטירזיממ
רענה תא דיגמה האר ,תירחש תדועס רחא תבשה םויב ,תחא םעפ .דואמ ותוא בבחמ היה
ךרדכ ,דצה לע הטומש ותפנצמו הנה תחאו הנה תחא תיבב אוה ךלוה :וחור החודב התיהש
:ול לאשו ודיב חתפה תלד זחא ,ורדח ןתפמ לע דיגמה דמע .םשפנ תשגרה םיאלמה םישנאה
"?םויה תדמל ארמג ןיפד המכ ,לידנמ" -
".ןיפד השיש" :ול הנע
המכ ,דצה לע הטומש תפנצמה ארמג ןיפד השישמ םא" :ומצעל רמואכ ךומנ לוקב דיגמה רמא
.תלדה תא רגסו "?ירמגל תפנצמה ופלשיש דע דומלל ךרצנ ןיפד

:ותלדב קפדו דיגמה רדחל ץר ףכת .דואמ תוכבל ליחתהו עיגמ רבדה ןכיה דע ןיבה רענה
".יתדמלש הממ ימצעל הבוט יתקזחהש יתעדי יכ ,תושעל המ הצע יל ןתיו ירומו יבר יל חתפי" -
ברקתנש רחא היה רבדה - "ט"שעבה וניבר לא עסנ התאו ינא .דחפת לא" :דיגמה ול רמא
".התאו ינא הב ךלנ ךרדה ונרוי אוהו" - ט"שעבה לא דיגמה

.רענה חור הטקש

לא דיגמה ךלה םירהצה רחא ףכת .'ו םויב המש ואבו זוביזמל רענה םע דיגמה עסנ 'ג םויב
וכרד היה ןכ יכ .ורעשב לסלסו ץחרתהש דע הינסכאב המהמתה רענהו ,םולש לבקל ט"שעבה
ךרדב גהונ היה ,ותוינוציחבו וכוליהב ןיוצמ דימת היהש ,לדגתנש רחאל ףא לידנמ םחנמ 'ר לש
לעו םירבוחמ דימת ויה םיסרקה ,קבא םוש םהילע היהי אלש ,דואמ וידגב ראפמ היה ,תוממור
ויתורגיא דימת םתוח היהו ,תילכתב לפשו לטב ותוימינפב היהש יפ לע ףא ,הפי עבוכ ושאר
."תמאב לפשה" ןושלב

.לודג םויה דועב תבש לבקל דמוע היהש ,וכרדכ ,הביתה ינפל תבש לבקל ןכומ היה ט"שעבה
רחא .בר ןמז ול ןיתמה .שרדמה תיבל רענה אוב דע הליפתב ליחתה אלו הביתה ינפל ברה דמע
ט"שעבה ןשיעש העשב ,הלדבה רחא .תבשה רחא דע םולש ול ןתנ אלו ,תבש ט"שעבה לבק ואוב
חיכומהו תודלותה לעבו דיגמה ברה .השירחמו םירוושמ הישעמ ול רפיסו רענה תא ארק ,יקלולה
ריוואל ותאצ םוימ לידנמ םחנמ 'רל עריאש המ לכ זמרנ הישעמבו .היישעמה רופיס תעשב ודמע
תא ןיבמ יכנא" רמא דיגמה םא רוריבב רכוז יניא .השודקה ץראב ויניע תא וסיכ רשא דע םלועה
'ר ברהש יתעדי תאז ךא .ךפהל וא - "יצחה ןיבמ יכונא" רמא תודלותה לעבו ,"הלוכ היישעמה
.איהה תעה דע קר היישעמה תא ןיבהש רמא לידנמ םחנמ

לטינו קסביטיווב הלח רשאכו .היישעמה לכ תא ןיבמ אוה יכ רמוא היה לידנמ םחנמ 'ר לדג רשאכ
לידנמ םחנמ 'ר ץיקה ,שדוקה ןורא םהמ חקולש ובשח יכ ,היכבב םעה לכ ועגו רובידה חוכ ונממ
ינא ךירצ יכ יתעדי ל"ז ט"שעבה יל רפיסש היישעמה ךותמ .ודחפת לא" :םהל רמאו םתקעז לוקל
.השודקה ץראל עסנו אירבהש ,היה ןכו ".השודקה ץראב תויהל

ליבקהל ךכ ךלהו ,דואמ הכורא יקלול ןשיעו ועבוכ תא הינסכאב ריסה האנלופ ק"ק ךרד ורבע ידמ
יקלולו עבוכ אלב וילא ךלוה לידנמ םחנמ 'רש תודלותה לעב לש וישנא וארשכ .תודלותה לעב ינפ
וצר .יוארכ גהנתמ וניאש ימ הברה שינעהל וכרד היה תודלותה לעב יכ ,דואמ ודרח ויפב הכורא
.םהילא הנפ אל ".דואמ שינעמ הזה קידצה יכ ,ךילע ונסח ,וננודא" :ול ורמאו וילא

ט"שעבה ול רפיסש היישעמה תא ןיבמ אוה םא והלאשו ,דואמ ותוא דבכ תודלותה לעב לא אבשכ
ול הנע .הישעמב תעכ דמוע אוהש םוקמה אופא ,תודלותה לעב והלאש ".ןיבמ ינא" :רמא .שודקה
".הנממ יתערג רבכ יצחהמ רתוי" :החנאב לידנמ םחנמ 'ר
תויהל ךירצ אוהש זמרנ היישעמהב יכ ,ותלעמ םור עדי םאה" :תודלותה לעב ולאש ךכ רחא
"?ילצא
".ותרות דובכ םע תוארתהל לכואש ידכ ,האנלופ ךרד יתעסנ ןכ לעו ,ןיבמ יכונא" :הנע

.ולש הינסכאה דע ותוולל "תודלותה" לעב ךלה .רטפנ ךכ רחאו ,תוביבחב הברה דוע ורבד

דובכ לא ךליל זוע ושפנב ביהרהש הזה שיאה לש וביט המ" :"תודלותה" לעב תא םישנא ולאש
"?ןשעמ אוה דואמ הכורא יקלולו ףסכ ירשק םע םילענמב אוה ךלוה םגו ,הרוגח ילב ותשודק
:לשמ ךרדב "תודלותה" לעב םהל בישה
ותעדב ךלמה רעיש .ךלמה רצוא לכ דגנכ לוקש היווש היהש הבוט תילגרמ התיה דחא ךלמל
רמושה יכ ,רמוש םוש הז לע ליעוי אלו ,הבנגל הילע םשפנ ורסמי התוא ןימטיש םוקמ לכבש
,םש והונימטהש םדא ינב ובשחי אלש םוקמב ונומטמ ריתסהל ךלמה ךלמנ .התוא בונגי ומצעב
אוה ןכו .םש איהש םישנא תעד לע הלעי אל יאדוב יכ ,רוהט אל םוקמב תילגרמה תא ןימטהו
תא שיבליש שובל לכבו ,תילכתב וינעו תמאב ותעדב לפש אוה לידנמ םחנמ ברה :לשמנה
.הוואגב ונייה ,רוהט אל םוקמב הנימטה ןכ לעו ,תופילקל הקיני היהת הוונעה

הילע .2
ןיאו שטירזימל םמוקממ הקוחר ךרדהש וינפל ולבקו לודגה דיגמה לא ואב ןיסיירמ םידחא םידיסח
.להנמו הרומ ילב םיכורא םינמזל םיראשנ םהו ,ךכל םיקוקז םהש םעפ לכב וילא עוסנל םתלוכיב
".קסביטיוו ריעב לידנמ יבר לא הלא ואיבה" :רמאו ולקמו ותרוגח תא דיגמה םהל ןתנ

ובישה םוקמ לכבו ,לידנמ יבר לש ותרידל שורדלו תוצוחב רזחל וליחתהו קסביטיוול םישנאה ואב
".לידנמ יבר ןאכ ןיא" :םהל
"?םישקבמ םתא ימ תא" :הלאשו תחא השיא םהב השגפ
".לידנמ יבר תא" :וריזחה
םשב ארקנ ינתח םג .לידנמ םמשש הברה םישנא ןאכ שי לבא ,ןאכ ןיא לידנמ יבר" :הבישה
הנתחל ורסמו התיבל השיאה רחא וכלה .וחלתשנ וילאש שיאה והזש םידיסחה וניבה ".ילידנמ
.דיגמה םהל ןתנש לקמהו הרוגחה

שיאל ךפהנ אוה :והוריכה אלו וילע וטיבה .ודי ףכב לקמה לטנו וינתומ לע הרוגחה לידנמ יבר שבל
.םימש תארי אלמתנ םה םבלו ,'ה חור שובל ,רחא

רתוי האור .3
,עקות היה לידנמ םחנמ 'ר שודקה ברה םא יכ ,ומצעב עקות היה אל שטירזימ ק"קד דיגמה ברה
היה ,םינש המכ וילגרב הלוח היהש ,ותוקלתסה םדוק וליפא .תועיקתה תא אירקמ היה דיגמהו
.ולש רדחמ אירקמ

יול 'ר ברהל דיגמה הווצו הנשה שארל שטירזימ ק"קב לידנמ םחנמ 'ר ברה היה אל תחא םעפ
האריב ךלהו ,ךכל ומצע תא בושטידרבמ ברה ןימזה .עקתי אוהש בושטידרב ק"קד ד"בא קחצי
םילודג תורוא האר ,הנושאר העיקת דיגמה וינפל ארקשכ ,ףכתו .וכרדכ ,לודג שערו דחפו
"!ךכ לכ דחפתמ וניאו רתוי האור לידנמ אלה ?ול היה המ יתעדי אל" :דיגמה רמא .ףלעתנו

.דחפי אלו הארי אלש ,רחא םדאל תועיקתה ןתיל וחרכוה


לפרק הבא         חזרה לתוכן         לפרק הקודם