(1827 רטפנ) אקרקמ ןיטשפא יולה ןמלק סומינולק 'ר

:וילע בתכ ורפסבו קסנ'זילמ ךלמילא יבר לש לודג ץירעמו קהבומ דימלת ,לודג לבוקמכ עדונ
:םלועל םילודגה תורואמה ינש ואבש דע ,םמוש היה םלועה"
,ע"גבנ ךלמילא ונבר ר"ומדאו ט"שעבה
."וב ואובי םיקידצ 'הל רעש וחתפ םהו

רבק לע רקיבשכ םעפש ,תרסומ ןהמ תחא .תונוש תודגא םידיסח םירפסמ וברב ותוקבד לע
.ותמשנ האציש טעמכ תוקיבד בורמו ,רבקה לע הכורא העשכ םילגרו םידי טושיפב בכש ,ובר
םחנמ יברו ,ןילבולמ הזוחה ,בושטולזמ לכימ לאיחי יבר לש םליצב םג ףפותסה סומינולק יבר
.בונמירמ לידנמ

לש הבר ,בלסורימ ץישפיל בייל הירא יבר ןואגה י"ע ארקנ ךכ) "שמשו רואמ" לודגה ורפס
םיבושחהמ אוה ,(ד"מושח ,ךרעב ב"רת תנשב) ןרהא יבר ונב י"ע הנושארל ספדנש ,(אצנשיו
.םירחא םישרפמו הרותה םע דחי תודחא םימעפ ספדנו ,תודיסחה ירפסב רתויב

יברש ,ל"נה ונב אלימ ומוקמ תא .(1827) ז"פקת זומת 'א םויב רטפנ ןמלק סומינולק יבר
."ויאשונ תא אשונ ןוראה" :וילע ץילמה "המלש תראפת" לעב ,קסמודרמ המלש

 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות