(1810 רטפנ) בושטידרבמ קחצי יול 'ר

השמ יברב ריאמ יבר ויבאל ,לשימשפ זוחמבש בוקסוה הרייעב (1740) ק"ת תנשב דלונ
וירוענ ימיב .הנממ הרות רתכ רסוה אל תורוד ו"כ ךשמבש םינבר תחפשמל םינב ,שטשומאזמ
ונתוח תיבב בוטרבולב בשי המ ןמז .וידומיל םוקמ םש לע ,"בלפורימ יולע"ה ויוניכב עדונ היה
,לוושטורב ובשי תע וילא עדוותהש ,גורפש-לקינמ הקלמש יבר תעפשהב .ץרפ לארשי 'ר ריבגה
תנשמ .תודיסחה ךרד תא דמל וב ,דיגמה תיבב רפסמ םינש בשיו שטירזמל קחצי יול יבר עסנ
.בוחילי'זב ברכ לבקתנ ה"כקת תנשב ,לוושטור תונברב הקלמש יבר םוקמ תא אלימ א"כקת
םש םג .אתביתמ שירו ברכ שמיש הב ,קסניפל א"לקת תנשב רבע םידגנתמה תופידר לשב
.והודדשו ותיב לע ולפנתה ףא םעפו םידגנתמה ודגנ ומחל

ןהכלו לודג ידיסח זכרמ םיקהל תורשפא אצמ הב ,בושטידרב תונברב שמיש ה"מקת תנשמ
וב (1810) ע"קת ירשת ה"כ םוי דע הנש שמחו םירשע ךשמב ינחור גיהנמכו ברכ ויתונוהכב
בושטידרב ינב דוע ולבק אל םברל הצרעה בורמ .(בלסרבמ ן"ר לש ויוטיבכ) "םלועה רוא הבכ"
.הארוה הרומו ןייד ראותב ונוכ וירחא ואבש הרותה ילודג לכו םתליהקל בר

שגרה שיאכ ויתוכילהו ויתונוכת תא םיראפמ םידיסחה ברקב וילע םירפוסמה םיברה םירופיסה
.לודגה הטילקרפו המואה רוגנסכ ,לארשי בהואכ דוחייב ותוא םיראתמו ,םימחרהו

.(ח"נקת אטיוואלס) "יול תשודק" ורפסב םיסנוכמ ותוגהו ותרות ירבד

,לארשי יבר ,ויבא ייחב דוע רטפנש ,"הרות רתכ" רפסה רבחמ ריאמ יבר :ול ויה םינב השלש
- םיפלאל ועיגהש םיבורמה וידימלת לע .שירעב בוד יברו ויבא םוקמ אלממו בוקיפ לש הבר
םייח יבר ,שטאשטובמ בוד םהרבא יבר ,רימוטי'זמ ןרהא יבר :םג ונמנ - ריאמ יבר ונב תודעכ
ם"חמ בוד רכשי יבר ,בורימינמ ףסוי יבר ,בושטניפמ יכדרמ םהרבא יבר ,ןיטסיפמ ףסוי
.ילופמימ דיסח יבצ יברו הריכזה

 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות