(1831 רטפנ) אטפאמ יולה ריאמ 'ר

ןייטצה .ןילבולמ הזוחהו "הנוהכ רתכ" לעב :בושטניפמ םהרבא קחצי יבר לש םדימלת
ברכ לבקתנ בושטניפל ץינבאטסמ ובר רבע רשאכו םיקסופבו ס"שב המוצע תואיקבב
.אטפא תונברל רבע םשמ ,םימיל ריעצ ונדועב ץינבאטסב

רחא ,אטפאל וידימלתמ םיבר וכלה ןילבולמ הזוחה רטפנשכ .רתסנה תרותב לודג םג היה
ונוצר םג היה הזש ורסמ םידיסח .לארשיב גיהנמ שמשל םידחוימה ויתונורשכ לשב ריאמ יבר
,ויתוברמ הלביקש יפכ תודיסחה תטישל ןמאנ היה .ומוקמ תא אלמי ריאמ יבר יכ ,הזוחה לש
.ילכשה ןויעה תודוסי לע הססבל הצרש ,החסישפמ םנוב החמש יבר לש השדחה ךרדל דגנתהו

ךרדב ת"ושו םישודיח תצק םג ליכמ ס"דרפה ךרדב בותכה הרותה לע "םימשל רוא" ורפס
.לופלפה

רתויב וילא ברוקמה קהבומה ודימלת .םימסרופמ םיקידצ ויה לארשי יברו סחנפ יבר וינב םג
."םייח ןויכז" לעב ,םורבלאוו קסנימאק ק"דבא םייח יבר היה

.(1831) א"צקת זומת ה"כ םויב אטפאב רטפנ יולה ריאמ יבר

 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות