(1850 רטפנ) ןאלשימרפמ ריאמ 'ר

לודגה ריאמ יבר לש ונב היהש ,בייל ןורהא ויבאל ,ךרעב (1820) מ"קת תנשב ןאלשימרפב דלונ
היה ,םיברה בל-תמושת ותוגהנתה התנפה םימיל ריעצ ונדועב .ט"שעבה דימלת ןאלשימרפמ
.םיינעל הגאדל שידקה ונמז בורו ,הקדצה תווצמל דואמ רוסמ

.לודגה ןהכה רמתיא יבר רתסנה קידצה תב םע ויבא וכדיש בושטידרבמ קחצי יול יבר תצעב
יברל קהבומ דימלת היה .ומוקמ תא אלימ ,םסרופמ קידצ היהש ויבא רטפנ הב ,ג"עקת תנשמ
.ץינימרקמ יכדרמ

ךכ לשב .הארש המ תולגל הבריהו ,לכה האר אוה ."םייניע יולג"ו אלפ שיאכ עדונ ריאמ יבר
הכ ויה ונתוונעו ותוטשפ .קסילרטסמ ירוא יבר םשארבו ,ורוד יקידצ תדיפק ומצע לע ררוע
שדוקה חור לעב אוהש ועדי בורקמ והוריכהש םילודגה ךא .וכרד תא וניבה אל םיברש ,תולודג
םייח יבר .הנילק המלש יברו ןוזנתנ לואש ףסוי יבר םינואגה ונמנ ויצירעמ לע .הרותב לודגו
.ןאלשימרפב ורקבל םיאבה ןיב היה זנצמ

הליהתל אצי ומש .לארשי יעשופ לע ףא הירוגנס דומילו לארשי תבהא :תידוסיה ותנוכת
וברקב ךלהתה ,םעה ינומהל בורק ויה .ויפמ הכרב לבקל וילא ועסנ םיפלא .תועושי לעבכ
ךרדב ל"וח ירמאמו םיקוספ שרפל היה ליגר .םע יטושפל ויתוחישו ויתורות תא םיאתהו
.םייוגה ןושלב וליפאו תיממע

"ריאמה רוא" םירפסב וסנוכ ,תואמל עיגמ םרפסמש וילע הדגאה-ירופיסמ קלחו ,וירבד
."ריאמ יברד אתינגרמ"ו

םיקידצל ואשנ ןלוכש ,תונב שמחו יבצ יבר דיחי ןב ריאשהו (1850) י"רת רייא ט"כ םויב רטפנ
.םיעדונ

 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות