(1884 רטפנ) ץינ'זיוומ לידנמ םחנמ 'ר

לעב בוסוקמ םייח יבר ויבאל (1830) צ"קת רדא 'כב דלונ .םיעדונ םיקידצ תחפשמל רצנ
ןייטצה ותודליב רבכ ."םולש תבהא" לעב בוסוקמ לידנעמ םחנמ יבר לש ונב ,"םייח תרות"
האשנש ,םירמ ותבל ןתחכ ןי'זורמ לארשי יבר רחב ובו יוליעכ םסרפתנו םיאילפמ תונורשכב
וידומילב דימתה ,ויבא ןחלוש לע הדובעה לעו הרותה לע בשי םינש רשע .ד"רת תנשב השיא
.ץינזיווב ברכ ד"ירת תנשב לבקתנש דע ,ותמכח לע המכח ףיסוהו

הדובעה ךרדב וקבדש ,םהיפלאל ,םיבורמה וידיסח וילא ונפ הנש התואב ויבא תריטפ םע
ו"טרת ה"רב רבכ .תוידוסיה היתונוכתמ תחא איה שפנה-תוריסמש ,ריעצה ר"ומדאה לש
אקלעמש יבר ,הקסילמ ה"צר :ןוגכ ,רודה ילודגמ םכותבו םידיסח לש לודג ץוביק ולצא היה
'ר בריק וידיסח תא .םירחאו אווענישמ אגרש לאקזחי יבר ,"םייח רורצ" ס"חמעב שילעסמ
היה תובורמה ויתוסנכה תא .םהילע ותעפשה התייה הברו תודידיבו הבהאב לידנמ םחנמ
.ןנימב תודחוימ תונכהו תובהלתה ךות םייק הקדצה תוצמ תא .םיינע ןיב קלחמ

.(1884) ה"מרת ירשת ט"כב רטפנ לידנמ םחנמ 'ר

חמצ" םשב םידעומהו הרותה לע ורפס תא םג סיפדהש ,ךורב יבר ורוכב ונב אלימ ומוקמ תא
.("לידנעמ םחנמ" אירטמיגב) "קידצ

 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות