(1866 רטפנ) ץיבבולמ לידנמ םחנמ 'ר

ותב ןב) ידאלמ ןמלז רואינש יבר לש ודכנ היה ןוסרואינש אנכש םולש יברב לידנמ םחנמ 'ר
,ובס רטפנשכ היה 23 ןב (1789) ט"מקת תנשב דלונ .יעצמאה ר"ומדאה ונב ןתחו ,(האל הרובד
ובס תצעב ליחתה כ"חא ,הלגנ קר דמל הווצמ-רבה תנשל דע .ותיבב דמלו לדג םינשה לכו
יברו הנבורבודמ הימחנ יבר וירבח םע אתווצב בורל ,וידומילב דימתמ היה .רתסנ םג דומלל
.הרותב לודגו יוליעכ םסרפתנ .קסניוודמ בייל הדוהי

אל אוהש ,וילע רמא ןמלז רואנש 'ר .תודיסחה ירבד לע ש"נא ינזאב רזוח היה ובס ייחב דוע
,ונתוח ימיב ףא .דואמ םלליהש ,ובס יניעל ויה וישודיחמ םיבר .ריזחמ םא יכ רזוח היהי
.ת"ושו וישודיח תביתכב הברמ היהו הרותה לע וימי לכ דקש ,יעצמאה ר"ומדאה

רדס י"פע ,ד"ספו ת"וש םיקלחה העבראב "קדצ חמצ" םיעדונה וירפס .הרופ רפוס היה
תא ויתורעה תפסותב סיפדהו היגה.דועו הלבקב "הרותה רוא" ,תוינשמה לעו ךורע ןחלושה
.וספדנ אלש תונויליג יפלא די-בתכב ונממ וראשנ ."הרותה יטוקל"

שמשל ובוריס ףא לע ,ונתוח תריטפ רחא הגהנהה תא ומצע לע לבק ויברוקמ תעפשהב
ינברו םידיסחה ילודג םיאבה ןיבו ,וירבד אמצב תותשל וילא ואב קוחרמו בורקמ .שדוקב
תונמדזהב .םיברה וידיסח םג וילא ואב הלשוראטסמ ןרהא יבר לש ותוקלתסה םע .ד"בח
ליבעט יבר ,הנליומ ה'לאבא יבר םכותב ,םידגנתמה םינברה ילודג םע שגפנ הנידמב ורויס
קחצי יבר םע דחי גרוברטפב רקיב ג"רת תנשב .הרותב ותלודג לשב והוצירעה םלוכו ,קסניממ
וילע ונישלה ו"טרת תנשב .הלשממה י"ע הנמזוהש ךוניח יניינעב תחלשמה רבחכ ,ןי'זולוומ
הלודגה הפירשב וב רשא לכו ותיב ףרשנ ח"ירתב .ותיב לע ןוטלשה חוקפ םשוהו ,וידגנתמ
.ץיבבולב

.ו"כרת ןסינ ג"יב ותריטפ םוי דע וילוחמ אפרתנ אלו ,הלח כ"רת תנשב

.תונב יתשו םש-יעודיו םיקידצ םינב העבש חינה

 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות