(1825 רטפנ) בוסוקמ לידנמ םחנמ 'ר

היה ,יימולוקב ,ט"שעבה ידימלתמ ,דיסח ליפאק בקעי יבר ויבאל (1768) ח"כקת תנשב דלונ
שובייפ םלושמ יבר ,הארטסואינראשטמ ףלאוו באז יבר ,בוסאסמ בייל השמ יבר לש םדימלת
שדוקב ויתוכילה תא םתוארב ,וילע םהידי תא וכמס םלוכו - הנרובדנמ שריה יבצ יברו 'זרבזמ
.'ה תדובעב המוצעה ותובהלתה תאו

,הרותה דומיל לע דקש ונמז בורו ,לדה ומויק תא חיוורהל ידכ קר רחסמב קסע ויאושינ רחאל דימ
וכרא אלו ,בוסוקב תונברה תרשמ תא ומצע לע לביק רודה יקידצ תעפשהב .רתסנבו הלגנב
.קוחרמו בורקמ ,םידיסח יפלא וילא ורהנו םימיה

,םיטחושה לע חוקיפה ןיינעב דוחייב ,ותעפשה תא ביחרהל ונוצר לשבו ,ותעדב ףיקת שיא היה
םעו ,שריה יבצ יבר ונתוח תריטפ םע הנרובדנב בשייתהש בוליביזדרמ קחצי יבר םע בירב אב
."םייח םימ ראב" לעב ץיבונרשטמ םייח יבר

,וינבב לודגה .רגאה תיבל תמסרופמה םי"רומדאה תלשוש לש הרצוי אוה לידנמ םחנמ יבר
תונברב שמיש ,בוסאסמ ל"מרה לש ונתח ,דוד יבר ,ינשהו ,בוסוקב ומוקמ תא אלימ ,םייח יבר
.בוטולבאוז

."םולש תבהא" ורפסב ורסמנ ויתורות ירקיע

.(1825) ו"פקת ןושחרמ ז"יב רטפנ
 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות