(1815 רטפנ) בונמירמ לידנמ םחנמ 'ר

.שטירזממ דיגמה לצא תחא םעפ רקב א"י ןב ותויהב .ףירח ףסוי יבר ויבאל שדח ריעב דלונ
ןילבולמ הזוחהו ץינזוקמ דיגמה וירבח םע דחי כ"חאו ןילרבב הפי לאינד יבר לצא הרות דמל
.גרופשלקינמ הקלמש יבר לצא

גרופשלקינב ובר תיבב .ף"ירה דומל לע דחוימב דקשו הלגנה תעידיב ההובג הגירדמל עיגה
דואמ וצירעהש ,קסנ'זילמ ךלמילא יבר לש ורצחל רפסמ םינשל רבע םשמו בהלנ דיסחל ךפה
."וחצממ םיחרופ שא לש תוצוצינ" יכ 'ה תדובעב המוצע תובהלתהב ןייטצהש ,מ"מר לע רמאו

בשייתהש לידנמ םחנמ יבר רחא - וידיסחמ רכינ קלח ךלה קסנ'זילמ ובר תריטפ רחא
וילא ורהנ םיפלא .תפומ לעבו שודקכ הליהתל אצי ומשו בונמירל רבע םשמ .קיטסירפב
יבר ,ץישפורמ ילתפנ יבר :םינמנ םילודגה וידימלת לע .דואמ הלדג ותעפשהו קוחרמו בורקמ
שריה יבצ יבר ,רפסב ןרדסו ויתורות תא םשרש ןעגרעבנעבז לילגב בר טענאפ לאקזחי
הדוהי יבר ,בוקיזדמ רזעילא יבר רובמאסמ השמ יבר בונידמ ךלמילא יבצ יבר ,בושטידיזמ
.ומוקמ אלממו ותרשמ יבצ יברו ףדזורמ יבצ

הכב ילתפנ יבר ודימלתשכ ,ותחלצהל ללפתה אוהו הלואגה ינמיסמ האר ןוילופנ לש ותעפוהב
דע וכלי ,ברח לכאת הנהכו הנהכ" :רמא וז המחלמ לש היטעב ולפנש לארשי יללח לע וינפל
."ץקה היהיש דבלבו םדב םהיתובוכרא

:םירפסב וסנוכ ויתורות
,"ןויצ םחנמ"
,"םחנמ ירבד"
,"םחנמ תרות
."םחנמ תרטע"ב וילע הדגא-ירופיס םע דחיו

.(1815) ה"עקת רייא ט"יב רטפנ
 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות