(1788 רטפנ) קסבטיומ לדנמ םחנמ 'ר

יבר ףאו ט"שעבה לש ויברוקממ היה השמ יבר ויבא .ךרעב (1730) צ"ת תנשב קסבטיוב דלונ
הדגאה .שטירזממ דיגמה יפמ דמל ותרות יבור תא .עשת ןב ותויהב ותיבב רקיב לידנמ םחנמ
ורשב העונתה ירומש ,םייוצמ יתלב תונורשכ לעב דליכ לדנמ םחנמ 'ר תא תראתמ תידיסחה
.לודג דיתע ול

ןאכ ,הכומסה יקודורוהב עקתשהו קסבטיול רזח ותריטפ רחאל .קסנימב ררוגתה דיגמה ימיב
םהרבא יבר :ןוגכ ,דיגמה ידימלתמ ,םש ישנא ,םילודגה ןמ םכותבו םידיסח יפלא וביבס זכיר
הבר .םירחאו בוסוקמ ךורב יבר ,ידאלמ ןמלז רואינש יבר ,קצולופמ לארשי יבר ,קסילאקמ
העונתה ןהב הלדג וימיבו ,הנבלה היסורו אטיל תודהי לע הז ידיסח זכרמ לש ותעפשה התייה
.תודיסחב םתמחלמ תא וריבגהו הפי ןיעב וז תוחתפתה ואר אל םידגנתמה .תידיסחה

ןואגל ריבסהל ידכ אנליול ידאלמ ןמלז רואינש יבר םע דחי לדנמ םחנמ 'ר עסנ ז"לקת תנשב
,לדנמ םחנמ 'ר .םיאבה תא לבקל בריס ןואגה םלוא ,ובלמ תוששח ריסהלו תודיסחה רבד תא
שדוחבו ,אטילב השקה הכרעמה-הדש תא בוזעל טילחה ,תומחלמו תובירממ ענמיהל ותוצרב
-וידימלת ומעו ,שיא תואמ שולש תב םידיסח תצובק שארב לארשי-ץראל הלע ז"לקת רדא
ובשייתהו ז"לקת לולא 'הב הצרא ועיגה םה .קצולופמ לארשי יברו קסילאקמ םהרבא יבר וירזוע
תאייחהל טעמ אל המרתו לארשי-ץראב ידיסח בושיל דוסי החינה וז הצובק .הירבטבו תפצב
.לילגה

ם"ירדש י"ע הלוגב וידיסח םע םיקדוהמ םירשקב לדנמ םחנמ 'ר דמע לארשי-ץראב ובשויב ףא
.תורגאו

.השמ 'ר ודיחי-ונב תא וריאשהב (1788) ח"מקת רייא ח"ר ,'ב םויב רטפנ

:םירפסב םיסנוכמ ותרות ירבדו ויתורגא וירמאמ
,(ד"עקת טסופאק) "ץראה ירפ"
(ד"לרת רימוטי'ז) "ץעה ירפ"
.(א"ערת בובל) "םירמא יטוקל"ו
 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות