(1795 רטפנ) 'זרבזמ רלה שובייפ םלושמ 'ר

לעב ,רלה ןמפיל ט"וי יבר לש ויאצאצמ היהש ,ןיטאינש לש הבר ,השמ ןרהא יבר לש ונב
םג שמיש םלוא ,בושטולזמ לכימ לאיחי יברל קהבומ דימלת היה תודיסחב .בוט םוי תופסות
םייח יבר לש בורקה ורבח היה .ןלשימרפמ לידנמ םחנמ יבר תאו שטירזממ דיגמה תא
.ומשב הרות ירבד וירפסב איבמה ץיבונרשטמ

זכורמ ןפואב עיבה תודיסחה תוהמ לע ויתונויער תאו ,קהבומ רפוס היה שובייפ םלושמ יבר
.(ץ"קת בודל) "תמא ךרד" ןטקה וסרטנוקב רבסומו
."םירקי םיטוקל" רפסב וספדנ ויתושרדמ
ושארבו "םהרבאד אתוזירז" רפס רביח אנילוד לש הבר ,רלה יולה חנ םהרבא יבר לודגה ויחא
.ריעצה ויחא תמכסה

,קיציא ךורב יבר ,ןרהא השמ יבר :םינב השלש ריאשהו 'זרבזב (1795) ה"נקת ולסכ 'כב רטפנ
.ןארי'זואמ ןושמש יברו ףטינאווז ק"קב מ"מ

 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות