(1837 רטפנ) ליבונרשטמ יכדרמ 'ר

.ןילראקמ לודגה ןרהא יבר לש ונתחו ליבונרשטמ םוחנ יבר לש ונב .(1770) ל"קת תנשב דלונ
.ואסיכ תא שרי ויבא תריטפ רחא

- "תודמעמ"ה ודסונ וימיב .ומצעל הנבש האנה תיבב החוור ייח יח .המרב ותואישנ גהנ ויבאכ אלש
.םידחוימ םיחילש י"ע הבגנש ,וברל דיסחה לש יתנש םולשת

הרותב םילודג ףא לבא ,ןומהה קידצ היה .ושודקו םעה ביבח היהש יכדרמ יברב וקבד םינומה
."לארשי תיראש" לעב ,קינדלוומ לארשי יבר םכותבו ,וידימלת לע ונמנ

.(כ"רת בובל) "הרות יטוקיל" רפסב וספדנ ותרות ירבד

הדגאה יפל - רחב הב ,בויקל הכומסה הקביטאנאב (1837) ז"צקת רייא 'כב רטפנ יכדרמ יבר
יתב לש םינומעפ לוצלצ הב עמשנ אלש םושמ ,ותריטפ ינפל דוע רפסמ םינש - תידיסחה
.רבקב עירפמה םיירצונה הלפתה

,ליבונרשטב ורוכב ונב ,ןרהא יבר :םימסרופמ םיר"ומדאל ויהש וינב הנומש וקלחתה ותשוריב
םוחנ יבר ,יסאקר'צב כ"חאו לופייטסונרוהב לארשי בקעי יבר ,בושוטסיראקב השמ יבר
אריווקסב קחצי יבר ,הנלוטב כ"חאו בוקליסאווב דוד יבר ,קסירטב םהרבא יבר ,בויראקאמב
.הקבירטסימחרב ןנחוי יברו
 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות