(1780 רטפנ) זיכשינמ יכדרמ 'ר

יבר לש ונב היהש ,תוצרא 'דד ארפס ,רב בוד יבר ויבאל (1742) ב"קת תנשב זיכשינב דלונ
תלשלשש ,"תוקומע הלגמ" לעב לש ודכנ ,אקרקמ היעשי יבר שודקה ןב ,זיכשינ לש הבר ,שוביל
ריעצ ונדועב םלוא ,רחסמב קסע וירוענ ימיב .שדוקב הלעמלו לאנברבא דע תעגמ ולש ןיסחויה
רימדולל כ"חא ,לבוק תונברל רבע םשמ ,ידורב די-לעש ,בונשעל הרייעב ברל הנמתנ םימיל
.זיכשינל ףוסבו

יבר ,שטירזממ דיגמה לצא רקב ובר םע דחיו בושטולזמ לכימ לאיחי יבר לש ודימלת היה
יפלא תצרעהל הכזו "תעמוש ןזואו האור ןיע" תניחבב שדוקה חור לעבכ םסרפתנ יכדרמ
לכמו תונוגע תרתה תייעבל שידקה תדחוימ בל-תמושת .הלגנה תרותב לודג םג היה .םידיסח
.תונוגע וילא ורהנ תוצראה

יטוקל םע דחיו (ט"כרת השרוו) "שא יפשר" ןטק רפסב וספדנ ולש הרותה ירבדמ םיטעמ
.(ד"שח השרוו) "םלשה שא יפשר"ב םירחא ירפס ךותמ וירבד

;לבוק לש הבר ,הירא בקעי יבר ,אליטסואו בושבורה לש ןבר ,ףסוי יבר :ול ויה םינב השלש
"ףרש"ה ,ירוא יבר :םג ונמנ םיברה וידימלת לע ."קחצי תודלות" לעב ,זיכשינמ קחצי יברו
."שמשו רואמ" לעב ,אקרקמ סומינולק ןמלק יברו קסילרטסמ

.(1780) ס"קת ןסינ 'חב רטפנ יכדרמ יבר
 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות