(1858 רטפנ) ןירבוקמ השמ 'ר

לש קהבומה ודימלת היה .ךרעב (1783) ד"מקת תנשב דלונ ןירבוקמ רזעילא י"רהב השמ בר
ןירבוקל ורהנ ובר תריטפ רחאל .חנ יבר ונבל םג עסונ היה כ"חאו ,שטיבוכילמ יכדרמ יבר
.השמ יבר לש ולצב ףפותסהל ידכ ,םיבר םידיסח

םיגלפומ םינדמל םהבו ,וידיסח וב ואצמ המ ןיבהל היה לוכי אלו ,הריתי הוונעב ןייטצה
בהוא" ותונכל קר השרהו דובכ-יראותב והוריתכי אלש ותריטפ ינפל שקיב .השעמ ישנאו
."לארשי

.םיינוימד תוישעמ-ירופיסו םילשמב םילבותמ ויהו ,תדחוימ תוינויחב ונייטצה ותרות ירבד
,ןירבוקמ ילתפנ חנ יבר ודכנ ירמאמ םע דחי ,"תורוהט תורמא" רפסב וספדנו ופסאנ םקלחב
.בקעי לארשי יבר ונב ןב

.(1858) ח"ירת ןסינ ט"כ םויב רטפנו ,תומימת םינש ו"כ ותואישנ תא גהנ השמ יבר

 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות