(?1760 רטפנ) אנילודמ םהש השמ 'ר

.ט"שעבה לש ותיב יאבמ היה ןד יבר ויבא

ןב ול דלויש ,ט"שעבה וחיטבהש רחאל קרו ,םינב ךושח ןד יבר היה תידיסחה הדגאה יפל
השודקב גהנו ,הדובעו הרותל ומצע תא שידקה וירוענמ דוע .השמ יבר דלונ ,שודקו קידצ
אוה ויבתכבו ,וידימלת יריעצ לע תונמיהלו ט"שעבה לש ולצב ףפותסהל הכז אוה ףא .הרהטבו
הבחרה ותעידיב ןייטצהו ,הלגנה תרותב לודג היה .ויפמ עמשש וישוריפו ויתורותמ איבמ
לכימ לאיחי יבר דיגמה לש ונתוחמ ,"ןד 'רב השמ יבר" ויוניכב דוחייב עודי .הלבקב הקומעהו
הצרעהב ריכזמ אוה לכימ לאיחי יבר ונתוחמ תא .ליביזדרמ קחצי יבר ונב ןתוח ,בושטולזמ
.אנילוד תונברב שמישו םינש ךיראה השמ יבר .ויפמ עמשש הממ איבמ אוה וירפסבו ,תדחוימ

,'זוב'זמ) הרותה לע "השמ ירבד" ורפס תא ויבא תריטפ רחא סיפדה םהש לאומש יבר ונב
ושוריפ תא סיפדה טגיס שורמרמ זוחמבש ביגאנמ ץראווש המלש ןושמש יבר ודכנו ,(א"סקת
.(ד"כרת ,ץיבונרשט) "םייח ץע ירפ ףרש" םשב "םייח ץע" לע

 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות