(1827 רטפנ) ץישפורמ ץיבורוה יבצ ילתפנ 'ר

,גרובמאהמ ץיבורוה קחצי יבר ןואגה לש ותב ןבו ,קסניל לש הבר ,לידנמ םחנמ יבר לש ונב
.ץינמסיט םלושמ יבר ןואגה ודוד יפמ דמל הרות .התוחקפב תעדונה ,הלייב

יפלש ,קסנ'זילמ ךלמילא יברל הליחת אב ,תודיסחל ףרטצהל טילחה הז םידגנתמ ןב רשאכ
םליצב ףפותסה ילתפנ יבר .ראופמה וסוחי לשב וידימלת ןיב ולבקל הצר אל תידיסחה הדגאה
תריטפ םע .בונמירמ לידנמ םחנמ יברו ץינזוקמ דיגמה ,ןילבולמ הזוחה :"תובאה השלש" לש
דוחייבו ,םידחוימ םיגהנמ ורצונ ורצחב .םידיסח יפלא וילא ורהנו ,ץישפורב ובשומ עבק ויתובר
.תובהלתהו תוקיבד יאלמ ,םיאנה הינוגינב הנייטצה

םושר ותבצמ לע .ומשב תורסמנ תוצלהו תוחידב תורשעו ,חקפכו םכחכ םסרופמ ילתפנ יבר
לכ .החידבה שובלו םידוקירה שובל ,םינוגינה שובל ,החמשה שובל :ויה וישובלש ,ותשקבכ
וידימלתבש םיניוצמה קרו ,םיזמר יאלמ ויה ויתוחישו וירבד לכ ,"רתסה" תניחבב ויה ויכרד
.וישעמו ויתובשחמ קמוע תא וניבה

ןועמש יבר ,קינדורמ ךלמילא יבר ,אקנימקמ לאומש יבר ,זנצמ םייח יבר :ונמנ וידימלת לע
קסנילמ םייח םהרבא יבר ,בוסאבלוקמ בקעי יבר ,בוקיזדמ רזעילא יבר וינבו לימורבודמ
.ץישפורמ רשא יבר ונתחו

םשב ןטק רפסו םידעומה לעו הרותה לע ,םיקלח ינשב "שדוק ערז" םשב רפס רביח ילתפנ יבר
."החולש הליא"

זנצמ םייח יבר לש לודגה ודימלת) ט"שעבה תריטפ םויב ,כ"קת תועובשה גחב קסנילב דלונ
.(1827) ז"פקת רייא א"י םויב טוצנאלב רטפנו ,("שמשה חרזו שמשה אבו" וילע ץילמה

 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות