(1797 רטפנ) ליבונרשטמ םוחנ 'ר

ןואג םוחנ יבר ןב יבצ יבר ויבאל ,(1730) צ"ת תנשב דלונ ליבונרשטמ םוחנ םחנמ יבר
.ויבא יחא ,םוחנ יבר ודוד לפיט וכוניחבו ,ויבאמ םתייתנ דלי ונדועב .(ןילאוו ךלפ) קסניראגב
תוללוהמה תובישיה תחאב הרות דומלל וחלשו רענה לש םילועמה ויתונורשכב ריכה ודוד
סנרפתה השיא אשנו רגבתהשכ .םידימלתה יריחב ןיב היהו רתויב ןייטצה הב ,אטילב
הב תונקלו ויתועידי תא ביחרהל ,הרותל ויתותעמ שידקהל םג ול הרשפאש ,תודמלממ
.זרה תרות רחא הכשמנ ושפנ ,הלגנה דומלב וקופיס תא אצמ אל םוחנ יבר .תומלש
.ויפוגיסבו ופוג ייונעב ,םייחב םתומכ גוהנל ליחתה ףאו ,וידימלתו י"ראה תלבקב קמעתה

ונקנק לע תוהתל ידכב 'זובזימל עסנ ,םיברב העדונ השדחה ותטישו ,ט"שעבה םסרפתנשכ
תורמ תא וילע לביק הרומה תריטפ םעו ,ודימלתל ךפה ןושארה ורוקב זאמ .שדחה הרומה לש
.שטירזממ דיגמה

תא ץיפהל תידיסחה העונתה תורשל ודימעה אוהו ,קהבומ ינשרד ןורשכב ןחינ םוחנ יבר
תובבל שכר השודקב ויתוכילהו ויתורבדמ םעונבו ,םירפכבו םירעב בבוס .םיברב היתונויער
בטימבו ,וניחא לש ינחורהו ילכלכה םבצמל םג ובל םש הלא ויתועיסנב .ט"שעבה תרותל
.ןרופישו ןנוקיתל השע ותלוכי

דוחייבו םיינעל איצוה תונורחאה ויתוטורפ תאו הקדצב דימת קסע דורמ ינע ותויה ףא לע
,ינועב יח ליבונרשט תליהקב ברכ ושמשב םג .הריתי תוקבד קבד הב ,םייובש ןוידפ תוצמל
תנש ןוושחרמ א"י םויב .םיברל תפומ ושמיש תלוזל ישפנה וסחיו ותונתוונע ,ותומימת םלוא
.דובכ ותחונמ םשו ,ליבונרשטב םוחנ יבר רטפנ (1797) ח"נקת

רואמ" לודגה ורפס אטיואלסבו ,"בל חמשי" ןטקה ורפס בושטידרבב עיפוה הנש התואב דוע
.תודיסחה םלועב בר םשור השעש ,"םיניע

.הראופמה ליבונרשט תלשוש רצוי ,יכדרמ יבר ונב שרי ומוקמ תא

 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות