(1810 רטפנ) בלסרבמ ןמחנ 'ר

ןמחנ יבר לש ודכנ ,החמש יבר ויבאל (1772) ב"לקת ןסינ ח"רב 'זובזמב דלונ ןמחנ יבר
הגשהו שדוקה חור תלעבכ" העודי התייהש ,לדא תב אגיפ ט"שעבה תדכנ ומאלו ,יקנדורוהמ
יחא וידוד ינש לש םתעפשה וילע הרבג דוחייבו ,וכוניח לע תרכינ התייה ומא תעפשה ."הלודג
.ךורב יברו םירפא םייח השמ יבר ,ומא

תודיסחב קופיס אצמ אל םימיל ריעצ ודועב םלוא ,תינוציקה תודיסחה יכרב לע ךנחתנ ותודלימ
,וידומילב דימתה ריעצה ןמחנ יבר .םינוקיתו םייוניש הב סינכהל אורק ומצע תא הארו ,תלבוקמה
התייה וכרד לכ.המוצע תובהלתהב ללפתהו ושפנ םוצב הניע ,ומצע םע דחייתמו דדובתמ היה
.ןורחאה ומוי דע ותוריעצמ ,הרעסו תובהלתה ךרד

תורשפא אצמ ןאכ .ןיטאסוה רפכב רישעה ונתוח תיבב ותריד תא עבקו ,השיא אשנ 12 ןב
,עבטה לא ברקתהל ,תיטויפה ושפנ תויטנל עבמ תתל ,עירפמ ןיאב רתסנבו הלגנב םלתשהל
בשייתה רפסמ םינש רובעכ .האירבה יאלפב בורקמ ןנובתהלו תודשב לייטל ,תורעיב ךלהתהל
תודיסחה תרות תא דומלל םיבר וילא ורהנ ןאכ רבכ .תוינעבו קחודב סנרפתהו הקבדיודמב
.בר דובכ וב וגהנ רודה יקידצמ ףאו ויפמ

ברעב עיגה תובר תואלת רחא .ויעוגעג ובר הילא ,לארשי-ץראל וכרדל אצי ח"נקת רייא ח"יב
םכותבו ,םיברו ,תוריהמב ץראל ואוב רבד םסרפתנ ונוצר דגנ .הפיחל ט"נקת הנשה שאר
התוא ץיקב דועו ,טעומ ןמז ץראב בשי תורורב יתלב תוביסמ .ותברק ושקיב ,םיעדונ םילבוקמ
.עגרל ףא הנממ ותעד חיסה אלו ,ושפנ ימינ לכב ץראל רושק ראשנ זאמ .ותיבל רזח הנש

,המרב ותוכלמ הב גהנ אוה .תודיסחל לודג זכרמל הכפהש , בלסרבב בשיתה ס"קת תנשב
הפירשהו וריעב תקולחמה ללגב .רודה יקידצ ןיבמ ןיררוע וילע ומק תושדחה ויכרד לשבו
תלחמ ,ותלחמ הרבגתה רהמ שיח .ןמואב בשיתה ע"קת תנשבו ,בלסרב תא בזע ותיבב
אלממו שרוי וידיסח ואצמ אל גוהנכ אלש .(1810) א"עקת תוכוס 'ד 'ג םויב רטפנו ,תפחשה
.הנשה שאר לכב ורבקל תוילעב וקפתסה םהו ,םברל םוקמ

ויתורות יבור .וייחב דוע םסרפתנ ,"ן"רהומ יטוקיל" ,םהמ דחאו ,םיבר םירובח בתכ ןמחנ יבר
תובר תורודהמב ומסרפתנ ויבתכ .ץראהנרטש ןתנ יבר ורפוסו ודימלת ידי לע ומשרנ ויתוחישו
:וירפס ןיב .וידיסח תאמ םיבחר םירואיבו םישוריפל וכזו
,(ךורע ןחלוש יקלח 'ד לע) תוכלה יטוקל
,תוצע יטוקל
,תולפת יטוקל
,'וכו תודימה רפס
."תוישעמ ירופיס" תוינוימד תודגא לש ףסוא םגו
 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות