(1791 רטפנ) ץירוקמ אריפש סחנפ 'ר

,אריפש ןתנ יבר תחפשממ רצנ ,אבא םהרבא יבר ויבאל ,(1726) ו"פת תנשב בולקשב דלונ
הברה דמל ,הרותה יכרב לע ךנחתה םיאטיל םינדמל-תחפשמל ןבכ ."תוקומע הלגמ" לעב
םילופלפ ,םישודיחו תורעה ודומיל ךרדב ומצעל םשר ותורחש ימיב .דועו םיקסופו דומלת ,ך"נת
םשב שדחמו ,ןהכה לאומש ןרהא יברל "ןהכה הוצו" רפסב וספדנ םהמ תואמגוד) םיקוליחו
לע תורעה ,סחנפ יבר לש די-בתכ רומש היה הקבוטיפישב .(ץ"רת יירוגליב ,"םחנפ תעבג"
.םייניבה ימי לש היפוסוליפה ירפסב ארקו ,קודקדה דומלב םג קסע ."העד הרוי"

,דגנתמה ויבא .ןילהוובש לופורימל רובעל ותיב ינבו ויבא ץלאנ ,בולקשב וילע ולילעהש הלילע לגרל
קבד ,ויבא תובקעב ךלה ןבה .ט"שעבה לש ודימלתל ךפה ,בורקמ תודיסחה תא ריכהש רחאל
,האנלופמ ףסוי בקעי יברמו ט"שעבהמ הברהב עפשוה יכ םאו - התרותבו תידיסחה העונתב
.תודיסחב וכרדבו ויתופקשהב ומצע תושרב דמוע ראשנ

היהו המרב ותואישנ גהנ הב ,הארטסואב בשייתה כ"חאו ,ץירוקב ךשוממ ןמז בשי סחנפ יבר
.לכ ינפ לע דבוכמ

התייה הלבק םלוא ,די-בתכב ולש לודג רפס דרש הרוסמה יפל .ונממ וראשנ אל םילודג םירפס
.רפסה תא סיפדהל אלש ,אטיוואלסמ םיעדונה םיסיפדמה ,סחנפ יבר יאצאצ ידיב

:םירפסב םיחפסנכ וספדנש ,ותרותמ ועדונ תונויער-ירבשו םיעטק ךא
"םינשוש יטוקל" דחוימ סרטנוקכ וספדנ .ץינזוקמ דיגמהל "לארשי רנ"ב סחנפ 'ר לש םיטוקל (א
;(ח"ירת ץיבונרשט)
"םידמחנ םירבד" םשב דחוימ סרטנוקכ ספדנ .ה"כרת בובל ,"םיפוצ תפונ" רפסב (ב
.(ד"כרת בובל) "לארשי תלואג" ץבוקב ;(ח"ירת ץיבונרשט)

רפסבו ס"רת ןילבול - ב"ח ;ו"לרת השרוו - א"ח "סחנפ שרדמ" רפסב םיסנוכמ ותרות ירקיע
.ע"רת השרוו - "שדחה סחנפ שרדמ"

בכעתה וכרדב םלוא ,לארשי-ץראל תכלל תנמ לע הארטסוא תא סחנפ יבר בזע א"נקת תנשב
.(1791) לולא 'יב רטפנו הלח הב ,הקבוטיפישב
 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות