(1792 רטפנ) ןילראקמ המלש 'ר

תוטעומ םינשב קר ריעצ היה יכ םא (1734) ח"צת תנשב םוחנ יבר ויבאל דלונ יולה המלש יבר
.שטירזממ דיגמה לש ודימלת םג היה המלש יבר .קהבומה ודימלת היה לודגה ןרהא יברמ
הכז .הלפתה תעשב רקיעב יוטיב ידיל האבש ,תובהלתהו הרעסה ךרד התייה תודיסחב וכרד
ראותב והוניכ םיבר .ידאלמ ןמלז רואינש יבר תאמ םכותבו רודה יקידצ תאמ הבר הצרעהל
."ףסוי ןב חישמ"

וכנחמ םג היה .רשא יבר ,ובר ןב תא ותיבב ךניח אוה .ומוקמ תא אלימ ןרהא יבר תריטפ םע
.ץשיבוהורפמ םולש יבר לש

.(ח"פרת בוקרטויפ) "המלש עמש" רפסב וטקול וידימלת ידי לע ורסמנש ויתורמאו ויתורות

יכדרמ יברו ןילוטסמ רשא יבר ,קסילרטסמ "ףרש"ה ירוא יבר םינמנ םיקהבומה וידימלת לע
.שטיבוכילמ

.(1792) ב"נקת זומת ב"כ םויב ,הליפתה עצמאב ,רימדול ריעב עשר לייח ידיב חצרנ המלש יבר

 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות