(1813 רטפנ) ידאלמ ןמלז רואינש 'ר

הנומש ןב היהשכ .הנבלה היסורבש ינאזאלב (1745) ה"קת לולא ח"י םויב ךורב 'ר ויבאל דלונ
,ולצא דמל םינש שלש .ץיבבולב חיכומהו ברה ,קינליבוקמ רב רכשי יברל ךוניחל ויבא ורסמ
."ודמלל המ רתוי ןיא ול" יכ ,הרות םוקמל וחלשל רענה יבאל ץעי הרומהו

בל-תמושת וררוע הרותה תעידיב ותונייטצהו םידומלב ותדיקש .קסבטיול חלשנ א"י ןב רענה
ךלפה רש הצר םיינויע םיעדמל הקזחה ותייטנו ללכה ןמ אצויה ונורשכ רבד עדונשמ .םיברה
ןמז ךא הב ראשנ אוה .הנליול אצוי ןמלז רואינש 'ר .קסבטיובש םיעדמל הימדקאל וסינכהל
.שטירזמל ךלוהו טעומ

םצמוצמה גוחל סנכוה ןדמלה ריעצה .דוע הבזע אל אוהו ובל תא הבוש דיגמה רצחב הריוואה
הלטוה הרומה תריטפ םע ."השודקה הרובח"ב שארב םוקמ ומצעל שבכו דיגמה ידימלת לש
חילצמ אוה םישק םיאנת ךות .םידגנתמה רצבמ - אטילב תודיסחה תגהנה ןמלז רואינש 'ר לע
אוהו ,והותב ולע א"רגהל ךרד אוצמל ויתונויסינ .ינאזאל הזכרמו - הלודג העונת הב םיקהל
רהוסה-תיבב בשיו תונשלה ללגב רסאנ םיימעפ .םיאנקה-םידגנתמה י"ע תושק ופדרנ ותעונתו
(ד"בח ידיסחל גח - רורחשה םוי ולסכ ט"י) ט"נקת ולסכ ט"י דע ס"מהוחמ םעפ ,גרוברטפב
.א"סקת וב א"כ דע ולסכ 'דמ םעפו

הקזח תודגנתה ומצעל ררוע ךכבו ,(תעד ,הניב ,המכח) ד"בח תטיש תא רצוי ןמלז רואינש 'ר
בשייתה ד"סקת חנש תליחתב ,תירוקמה תודיסחהמ הייטס הב וארש ,םידיסחה יגוח ברקב
וידגנתמ לע ברה הנמנ ןוילופנ תמחלמ ימיב .יקסרימובול ךיסנה וצירעמ תזוחאב ,ידאלב ברה
דעו הנידמה םינפל ויוולמ םע ברה חרב היסור תולילג תא םיתפרצה ושבכשכו ,םיפירחה
.עיגה לארואל

ץשידאהב דובכ ותחונמו קסרוק די לעש אנייפ רפכב רטפנ (1813) ג"עקת תבט ד"כ ש"צומב
.ומוקמ תא שרי ,ץיבבולב בשייתהש ,רב בוד יבר וינב תשלשבש לודגה .הבטלופ דלמבש

."הלפתה רדס" תא עבקו "ךורע ןחלוש"ה תא ןמלז רואינש 'ר רביח שטירזממ דיגמה תדוקפב
רבדמב ,ארקיו לע "הרות יטוקל"ו תומשו תישארב לע "רוא הרות" :םירפס ינשב וסנוכ ויתורות
.דועו םירישה ריש ,םירבד
.ולש "רהוזה ירואיב" וספדנ ןכ
תודיסחל דוסיה-רפס ,(רפסה תלחתה םש לע) "אינת"ה - "םינוניב לש רפס"ה אוה ירקיעה ורפס
.ד"בח

 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות