החסידות - סקירה כללית

ד"ר יצחק אלפסי

- המשך המאמר -מרן הקדוש רבי ישראל בעל שם טוב
מתוך אפילה רוחנית ומדינית נוראה זו, בקע אורו של האיש המופלא, ש"אחד היה ומהקדמונים לא קם כמוהו, אחריו לעפר מי יקום" הוא החזיר ליהודי הפשוט את צלם האלקים שבו, את צלם ישראל. הוא נטע אמונה תחת יאוש, שמחה תחת עצבות. שמו של המופלא, לא התהדר בתאר גדול בתורה. מן העם בא ואל העם הלך ושמו ינון לעולמים - ישראל בעל שם טוב (הבעש"ט).

התנועה שיצר נקראה בשם תנועת החסידים והיא מהתנועות הגדולות ביותר בהיסטוריה היהודית. למתנגדי החסידות קראו בשם "מתנגדים". הללו מתוך לעג וזלזול קראו לחסידים בשם "הכת".

כל יסודה של החסידות הוא: תיקון הנפש היהודית. חינוך העם לעבודת ה' ולשמירת מצוותיו.

החסידות הכריזה שכל יהודי הוא עולם מלא וגם בלא מטען של ידיעת התורה הוא יכול לעבוד את בוראו. עיקר הוא הלב, הרצון הטוב, הכמיהה לבורא - "רחמנא לבא בעי". עקרונותיה של החסידות הם עקרונות שגם היהודי הפשוט תופס אותם, מבין אותם, מקיים אותם ומתעלה בהם והם: תפילה, שמחה, התלהבות, אהבת הבורא ואהבת ישראל.

לא בכדי נהרו אחריו ההמונים - הוא החזיר להם חיות וחיים. חיים של אהבת ה' ויראתו. חיים של חיוב, חיים של שמחה. הוא - הבעש"ט הקדוש - היה מקרב כל אחד ואחד. נוסע ממקום למקום ומחזיר נשמות טועות-תועות לחיק האומה.

מעולפת אגדות ועטורת פלאים היא דמותו של מייסד החסידות. אין בידינו כל נתונים ביוגרפיים מוסמכים. ברם, מן האגדות המרובות שעיקרם בספר "שבחי בעל שם טוב", שהופיע לראשונה בשנת תקע"ה (1815) בשלש מהדורות נפרדות, אנו למדים על דמותו של הבעל שם טוב.

לדעת ההסטוריונים נולד הריב"ש כפי שהוא נקרא בקיצור, בשנת ת"ס. אולם מסורת חבדי"ת קובעת בדיוק: ח"י אלול תנ"ח2.

לפי האמור, היה שם אביו - אליעזר ושם אמו שרה, שמצבתה עדיין נשמרה דורות רבים. האגדה מעטרת את דמותם של ר' אליעזר ושרה וקשה למצוא מתוך עיטורים אלה פרטים ביוגרפיים מדוייקים. ר' אליעזר נשבה ע"י גדוד של ליסטים שהביאוהו למדינה רחוקה, ללא יהודים. במדינה זו הגיע עד למשרת "משנה למלך" ואף בת המלך ניתנה לו לאשה, אלא שר' אליעזר נתרחק ממנה. משנתגלה לאשתו טיבו של בעלה ויהדותו הסכימה להחזירו לביתו. בשובו, עדיין מצא את אשתו ושם נתבשר כי בגלל צדקותו יולד לו בן שיאיר את עיני ישראל, אף כי שניהם היו בזקנה מופלגת3. ר' אליעזר אף מפורסם היה כ"מכניס אורח" בלתי רגיל, ובשל הפרזתו במידת "הכנסת אורחים" זכה לבן כבעש"ט.

עיר הולדתו היתה אוקופ OKOPY שליד קמיניץ הפודולית, דהיינו על גבול פולין-תורכיה, כמו שהיה לאחר הכבוש התורכי. אף ענין זה נלמד מכללא ולא נאמר בפירוש. הוריו מתו עליו בילדותו והילד היתום נתחנך בקשיים רבים. נוהג היה לברוח מהחדר ולהתבודד ביערות שבסביבות העיר, עד שבסופו של דבר עזבוהו מיטיביו והוא נעזב לנפשו.

את פרנסתו מצא לו הנער-הילד ממשרות שונות: תחילתו עוזר למלמד הילדים. הוא היה
המוליך והמביא את הילדים לחדר ולבית המדרש. לאחר מכן נעשה לשומר בית המדרש. שעה שהיו הכל ישנים, אזי היה הנער עובד את עבודתו - "עבודה תמה", כפי שהיא נקראת בפיו של כותב השבחים, ומתעלה בתורה ובקבלה.

בהיותו נער בן י"ד מובאים אליו כתבים של מקובל בשם רבי אדם בעל שם. כתוצאה מכתבים אלה הופך הנער לבעל ידע-רב בקבלה. הוא מתקדש ומטהר ע"י טבילות וקיים מצוות בדבקות.

עד עתה היתה נחשבת דמותו של רבי אדם כדמות בלתי קיימת ואגדית בלבד, אולם בינתיים נתגלו עקבותיה של אישיות מופלאת זה ולספור אודותיו יש ערך היסטורי רב. בתקופה בלתי ידועה לנו בא הנביא אחיה השילוני ומלמדו תורה והוא הנקרא בפי הבעש"ט: "מורי ורבי הידוע".
הוא עוזב את עיירתו ועובר לגליל בראד, הסמוך לפודוליה. הוא נעשה מלמד באחד החדרים וכתוצאה מפגישה עם רבי אפרים מבראד, מנכבדי העיר ואביו של הרב המפורסם רבי אברהם גרשון, הוא נעשה לחתנו אלא שרבי ישראל, מבקש להשאיר את ענין האירוסין בסוד. רק לאחר פטירתו של רבי אפרים, בא הריב"ש לשאת את אשתו, אולם בבואו הסתיר את עצמו. לבוש היה כאכר, עטוף בגדים גסים, כ"אחד הריקים". נסיונותיו של רבי אברהם גרשון להפטר מן ה"אכר הגס" עלו בתוהו והוא מיהר, לפחות, להרחיק אותו מסביבתו.

הזוג הצעיר עבר לאחד הכפרים שבין קוטוב (בפולאנית KUTY) לקוסוב. ר' ישראל היה מבלה רוב זמנו בהתבודדות. פעמיים בשבוע היתה באה אשתו עם עגלתה. הריב"ש היה ממלא את העגלה בטיט והטיט היה נמכר על ידה בעיר. לאחר מכן שוב עברו לאחד הכפרים. הפעם עסקה אשתו במכירת משקאות. לאחר מכן היה, לפי מקור אחר, ריש דוכנא בהורדונקא, מלמד בבית מוכסן אחד, שוחט בכפר קשילוויץ הסמוך לעיר יאזילוויץ, שהיתה אז עיר גדולה. בשנת ת"ץ (1730 ) עבר הריב"ש לטלוסט שבגליציה TLUSTE והיה שוב למלמד. גם שם חי בדחקות רבה ו"אצבעות הרגלים היו יוצאות דרך חורי המנעלים".

בן ל"ו נצטוה הריב"ש להתגלות בעולם. לפי מסורת חב"ד: ביום י"ח אלול תצ"ד. הוא נתכנה בתואר "בעל שם" שהיה נפוץ בדורות אלה ושלא נראה אגב, לכמה מבני חבורתו הראשונים. פרסומו הראשון היה בעיר טלוסט. כמה אגדות נפלאות מתארות את התגלותו הראשונה. יש בהן מן הראשוניות שבאגדות החסידיות וכדאי להביאן:

אחד מבני חבורתו של רבי אברהם גרשון מקיטוב, נזדמן לכפרו של הבעש"ט. קבלו הבעש"ט בכבוד גדול ושרתו. אחרי האכילה אמר התלמיד: ישראל! תכין לי הסוסים שאסע מיד. הבעש"ט הפציר בו שישאר אתו לשבת. אולם התלמיד צחק ממנו, כי אותו יום - יום שלישי בשבוע היה. נסע התלמיד כברת דרך ונשבר לו האופן. חזר ונטל האופן ונשבר לו משהו אחר בעגלה. כך קרה לו מכשול אחר מכשול, עד שנאלץ לשבות שבתו עם הבעש"ט.

התפלל התלמיד מנחה, קבלת שבת ומעריב והבעש"ט איננו. לשאלה היכן הוא? השיבה אשתו: בשדה. בשעה מאוחרת חזר הבעש"ט לביתו והתנהג כאדם פשוט. בקשו הבעש"ט שיאמר דברי תורה. אמר לו התלמיד את פרשת השבוע והנאמר בה. אחרי האכילה הלכו כולם לישון. באמצע הלילה הקיץ האורח והנה אור גדול מעל התנור. סבר האורח כי התנור בוער ורץ אליו לכבותו, אולם משנתקרב ראה שלא העצים בוערים, אלא אור לא-טבעי הוא ונתעלף. העירו הבעש"ט ואמר: לא היית צריך להסתכל במה שלא הורשית.

בבקר, שוב יצא הבעש"ט להתבודדותו, אולם משחזר החל לומר את הקידוש ואת הזמירות בדביקות רבה. לאחר ששוב אמר האורח דברי תורה כפשוטם, אמר הבעש"ט: אני שמעתי אחרת. במנחה, כבר בא בהתגלות. אמר דברי תורה עמוקים, מיוסדים על הקבלה ואמר "דברי תורה, רזין דאורייתא, אשר לא שמעתן אזן מעולם". תלמיד זה הוא שפרסם את הבעש"ט בין חסידי העיר ואלה קבלו את הבעש"ט לרב עליהם.

לפי מקור אחר, עוד לפני ההתגלות היה מפורסם לאיש קדוש והיו באים אליו חולים רבים שירפאם, אולם הבעש"ט סרב לקבלם. אולם משמלאו לו שלשים ושש שנה, הסכים לקבל חולה-טירוף שהובא אליו והבעש"ט רפאו. מאז נודע לבעל שם.

עיקר פעילותו היה בנסיעות ובנדודים. אנו מוצאים אותו בהורדנקא, קיטוב, נמירוב, שאריגראד שבגליציה ופודוליה, אולם גם בפולנאה, שדה לבן, זאסלב ואחרות שבוואהלין. אגדות מאוחרות יותר מספרות גם על ביקוריו בפולין ואף במדינות אחרות. נוהג היה בנסיעותיו לרפא חולים - גם על ידי רפואות וגם ע"י קמיעות. אולם עיקר פרסומו בא לו ע"י תפילותיו הנלהבות שלא היו מקובלות עד אז וברוח קודשו המפליאה. כמה מספוריו המופלאים המובאים בספר "שבחי הבעש"ט" מצוינים בשמות של מקומות ואישים שנתאמתו לנו גם ע"י מקורות היסטוריים אחרים.

משנתרבו הדבקים בו, עבר הריב"ש, שנתפרסם כבר כ"בעל שם טוב", לעיר מז'בוז'. יש הנוקבים את שנת ת"ק כשנת בואו למז'בוז' MIEDZYBORZ שבפודוליה שהיתה מאז לירושלים של החסידות. כאן החלו להתרכז מסביבו אלפים ובתוכם גדולי תורה רבים וצדיקים מפורסמים, כיום יודעים אנו שהבעש"ט הוזמן לבוא למז'בוז' והוא אף שוחרר מתשלום מסים עירוניים וכך גם רבי זאב וולף קיצעס, שהיה נאמן ביתו, מעין "גבאי" המוכר כיום בהיכלי החסידים. הדבקים בו היו לתנועה רבת עם. יש הקובעים את מספר הדבקים בו, בסוף ימיו, לעשרת אלפים איש, ויש שמונים את מספרם בארבעים אלף.

בשנים אלה עמד הבעש"ט לעלות לארץ ישראל, שתפסה מקום חשוב ומרכזי בתורתו, אולם תכניתו לא יצאה אל הפועל. האגדה החסידית מרבה לתאר את השתוקקותו של הבעש"ט לארץ ישראל ונסיונותיו לעלות אליה. לפי מקור מפורסם אחד, הגיע כבר הבעש"ט עם בתו וסופרו לתורכיה, אולם שם נתגלה לו, ע"י סימנים שונים, שעליו לחזור לביתו. אף על פי כן באגרתו אל גיסו הוא מודיעו: "אין אני מיאש עצמי מנסיעה לארץ ישראל".

בשנות הנהגתו במז'בוז' היה הבעש"ט למנהיג האומה. היה עליו לטפל בגזירות שונות שהובאו על העם, בעלילות דם בפדיון שבויים, באוסף כספים לטובת העניים הרבים ומשפחות הקדושים והתפוסים.

פרסומו הרב החל מעורר התנגדות בין רבני הדור, אף כי רק הדים קלושים על כך הגיעו אלינו אף הם ממקורות אגדיים בלבד. עוד נעמוד על פרשת היחס של בני הדור - חסידי החסידות וחולקיה - אל הבעש"ט. אולם בני הדור התוקפים את החסידות, אין מזכירים את שמו אפילו ברמז.

ביום רביעי א' דשבועות התק"ך (1760) נסתלק הבעש"ט לבית עולמו4.

תיאור הסתלקותו מתואר באופן דרמטי ביותר בספר שבחי הבעש"ט ומן הראוי להביאו: בימי הפסח של שנת תק"ך חלה הבעש"ט בקיבתו. הוא נעשה כחוש וקולו כמעט שלא נשמע. כוחותיו הלכו ורפו, עד שלא יכול היה לקרוא לשמשו ועל כן השתמש בפעמון.

בליל חג השבועות התאספו כל בני החבורה. הבעש"ט אמר לפניהם תורה. בבקר שלח
לקרוא לאנשי ה"חברא קדישא" והורה להם כיצד יתעסקו בקבורתו. לאחר מכן התחזק מעט והתפלל בעצמו לפני התיבה בביתו. לאחר התפילה, יצא תלמידו רבי נחמן מהורודנקא, כדי לשפוך תפילה על שלום רבו. אמר הבעש"ט: לחנם הוא מרעיש בתפילה. אם היה יכול להכנס באותו פתח שבו הייתי נכנס אנכי, היה פועל. לאחר מכן שמעוהו מלחש: "אני מוחל לך אותן שתי שעות. אל תענה אותי!". משבאו בני העיר לברכו בברכת החג, אמר לפניהם דברי תורה. אחר שוב אמר דברי תורה לתלמידיו המקורבים "על עמוד שעולה מגן עדן תחתון לגן עדן עליון". אחר נפרד מבני העיר באומרו: "עד כאן גמלתי עמכם חסד ועכשיו תגמלו אתי חסד".

כוחותיו עזבוהו. הוא ציוה לתלמידיו לומר "ויהי נועם", הפרק בתהילים הנאמר בשעת הסתלקותו של אדם. משראה את תלמידיו מצטערים, אמר: "אין אני דואג לעצמי. כי יודע אני בבירור שאצא מפתח זה ואכנס בפתח אחר". לאחר מכן שכב וישב כמה פעמים. אחר ציווה לכסותו בסדין וישכב פעם נוספת. הוא התחיל להזדעזע ולחרוד כמו שנהג בתפילת "שמונה עשרה" ואח"כ נח מעט. קולו לא נשמע עוד, רק שפתיו נשמעו מרחשות: אל תבואני רגל גאוה! אותה שעה נסתלק ובאותו רגע בדיוק - מסיימת האגדה החסידית - עמדו שני השעונים שהיו בבית ופסקו מללכת. תלמידו רבי ליב קעסלער סיפר שראה את יציאת הנשמה "כמו שלהבת מראה תכלת" והעיד "שבשעת יציאת נשמתו זרחו פניו כבקבלת שבת עם קבלת ה"נשמה היתירה".

הבעש"ט השאיר אחריו בן אחד - רבי צבי, שהיה נחבא אל הכלים ובלתי ידוע. מפורסמת יותר הבת - אדל, הן בזכות עצמה והן בזכות בניה - רבי משה חיים אפרים מסדילקוב, מחבר "דגל מחנה אפרים" ורבי ברוך ממזבוז'.

תורתו של הבעש"ט לא נרשמה על ידו. דברי התורה מובאים בשמו בספרי תלמידיו. אפילו צוואתו המפורסמת שנדפסה בשם "צוואת הריב"ש" לא נכתבה על ידו, אלא ע"י תלמידו - רבי ישעיה מיאנוב. התוכן אמיתי, אולם אין זו לשון הבעש"ט. עיקר תורתו של הבעש"ט ודעותיו הובאו בספרי תלמידו המובהק - רבי יעקב יוסף הכהן מפולנאה, אולם גם בספרי תלמידיו האחרים ונכדיו. לאחר מכן, רוכזו התורות שבספרים אלה לספר אחד: "כתר שם טוב". בדורות האחרונים כונסו התורות האלה ומוינו לפי נושאים בספר "בעל שם טוב" ב-2 כרכים גדולים. היו גם נסיונות נוספים לרכוז תורת הבעש"ט.

האגרת האחת הודאית של הבעש"ט היא האגרת הנפלאה, - שנדפסה עשרות פעמים -שנשלחה אל רבי אברהם גרשון מקיטוב שישב בארץ ישראל ושנועדה להיות מכתב המלצה לרבי יעקב יוסף הכהן מפולנאה (לראשונה נדפסה האגרת בסוף ספר "בן פורת יוסף").

הבעש"ט מתגלה ב"שבחי הבעש"ט" כאדם הקרוב להמוני העם, דואג דאגות הכלל וחרד לפרט. באהבתו לאדם מישראל היה הבעש"ט מרפא חולים, מסייע לצדיקים נסתרים, עוזר לנדכאים, בכל דרך אפשרית. גם ע"י שנוי דרכי הטבע.

שבחי הבעש"ט וכל ספרי האגדה החסידיים מעלים את הבעש"ט למדרגת נביא וצדיק. אין דבר אשר הבעש"ט אינו מסוגל לקיימו - אפילו להחיות מתים. עוד נפרט את ההערכות של צדיקי החסידות לאישיותו של הבעש"ט וכחו הרב בעליונים - אולם מספורי המעשה והעובדות מוכח כי אכן כח נדיר לו, אשר ניתן ממרומים והוא בבחינת "צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים". לפי אותם מקורות - המאושרים גם ע"י מתנגדי החסידות - היו גם רבים מהשרים והדוכסים מבקשים את עזרתו הרפואית וכך היטיבו גם עם היהודי הנדכא אשר היה נתון למרותם ולשלטונם.

בראשית התגלותו היה לבעש"ט סופר מיוחד - רבי אלכסנדר זיסקינד, שהיה כותב את קמיעותיו, אולם משרבו הבאים, נתקבל עוזר נוסף - רבי צבי סופר, שפרשיותיו היו ליקרות
ערך ביותר. לאחר מכן נשאר רבי צבי לסופרו היחיד.

כיורשו המוכתר של הבעש"ט נחשב רבי דב בער ה"מגיד" ממזריטש, שעמד בראש הדור השני של החסידות.

אין שבח שלא נשתבח בו הבעש"ט בפי מעריציו. אין גבול ליכולתו ואין מעצור לכחו הרב בעליונים ובתחתונים. האגדה החסידית הרבתה לתאר את כח מופתיו עד כדי החייאת מתים ושינוי מעשי הטבע.

דמות זו של מפליא פלאות, מקורה לא רק בספרות האגדה שעליה נאמר "אין מקשין על האגדה", אלא בספרי היסוד של החסידות - בספרי המקור שלה, מתקופת תלמידי הבעש"ט שהכירוהו בחייו.

יורשו של הבעש"ט - ה"מגיד הגדול" רבי דב בער ממזריטש, מעיד עליו ש"ידע בכל חודש ניסן איזה ממונים ממנים על העולם בכדי לדעת איך להתנהג עמם ועל ידם" ו"הוא ידע שיחת עופות ושיחות דקלים"5.

גדול התלמידים ומפיצה הראשון של תורת החסידות - רבי יעקב יוסף הכהן מפולנאה, מעיד על הבעש"ט: "אחיה השילוני, קבל ממשה רבינו, והיה מיוצאי מצרים, ואחר כך מבית דינו של דוד המלך, עליו השלום, והיה רבו של אליהו הנביא ורבו של מורי זלה"ה6. או "הבעל שם טוב ראה מרחוק ושמע הכרוזין כאשר נתברר לאמיתו"7.

רבי אהרן שמואל הכהן מסטעפן-אוסטרהא מעיד עליו: "אשר דברי האלהי הקדוש כל דבריו כגחלי אש ואפילו שיחות חולין שלו היו סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה ומיליו לצד עילאה ימלל"8.

מענינים עד מאד הם דבריו של רבי מאיר מרגליות, רבה של אוסטרהא ומחבר "מאיר נתיבים" שנתמנה בשנת תקל"ז (1777), בפקודת מלך פולין, לרב הכולל של אוקראינה ופודוליה:
"כאשר הזהירו אותי מורי הגדולים בתורה וחסידות, ובתוכם ידידי הרב החסיד מופת הדור, מוהר"ר ישראל בעש"ט זצ"ל, בענין כונה רצויה בלימוד לשמה, לדבק את עצמי בקדושה וטהרה, עם האותיות (של התורה) בכוח ובפועל... וכשיזכה להבין ולהתדבק בהאותיות הקדושות יוכל להבין מתוך האותיות ממש אפילו עתידות. ומילדותי מיום שהכרתי בדביקות האהבה את מורי ידידי מוהר"ר ישראל הנ"ל, ידעתי נאמנה שהנהגותיו היו בקדושה ובטהרה ברוב חסידות ופרישות... דמטמרין גלין ליה, כבוד ה' הסתר דבר"9.

תשמע גם עדותו של רבי מנדלי מויטבסק, שהכיר את הבעש"ט בימי ילדותו:
"היה היה דבר ה' בידי הבעל השם טוב ויגזור אומר ויקם. אחד היה, ומהקדמונים לא קם כמוהו - אחריו לעפר מי יקום"10.

מענין להביא כמה עדויות של בני דורות מאוחרים:
"העידו על מרן הקדוש רבינו חיות נפשינו אור זורח האר"י הבעש"ט כשהיה לומד תורה עם התלמידים הקדושים היה אש מלהטת סביבותיהם, ומתקבצין מלאכי השרת, והיו שומעין הקולות והברקים ואמירת אנכי ה' אלקיך מפי השם יתברך וזה מפורסם הרבה"11" .
"אור ישראל וקדושו, רוח אפינו קדוש ה', רבן של כל בני הגולה, שר התורה, אשר לו דומיה תהלה, רבינו ישראל בעל שם טוב, זכותו יגן עלינו, וללהב יצא ללבב, ולהלהיב לבות בני ישראל ולהאיר את העולם, והנה קבלה בידינו מצדיקים יסודי עולם אשר היה בחינת נפש דוד המלך עליו השלום"12.

כך במקורות החסידיים של בני דורו של הבעש"ט והדורות הבאים אחריו.

במקורות של בני הדור האחרים אין הבעש"ט נזכר כלל. קיימים כמה מקורות המגיבים על תנועת החסידות שנתחדשה בימיהם, אולם אין שם הבעש"ט נזכר בהם במפורש. יש המפקפקים אם רמזים אלה מכוונים לתנועת החסידות הבעש"טנית או לספיחים של תנועות אחרות. כגון זו של רבי יהודה חסיד ואחרים. אפילו אלו הפוגעים בחסידות במפורש כמו רבי יחזקאל לנדא מפראג בעל ה"נודע ביהודה", אין מזכירים את שם הבעש"ט.

המקורות היחידים המזכירים את הבעש"ט בשמו - בחייו הם רבי מאיר מקונסטנטין, בנו של רבי יעקב מעמדין, ורבי מאיר תאומים אביו של ה"פרי מגדים". רבי מאיר מקונסטנטין שלא היה חסיד, כותב עליו בהוקרה רבה:
"אלוף ביהודה ובישראל עושה חיל, קטן וגדול שם הוא, ממציא מזור ותרף לגבר אין איל, גדול הוא בששר ושם לו ברקת וגבר בכל, ה"ה הרב המופלג המפורסם בשם טוב מורנו הרב ישראל נרו יאיר"13.

רבי מאיר תאומים "מגיד מישרים בקהילת לעוורטוב לערך עשר שנים אחר כך נתקבל למגיד מישרים ומורה הוראה בק"ק לבוב" מזכיר את המכתב שנשלח מארץ הקודש, "מה שכתב החסיד מוה"ר גרשון נ"י לגיסו המפורסם בעל שם טוב נ"י".

מקור אחר, בן אותו דור, שלא הכיר את הבעש"ט, כותב אף הוא בהוקרה - רבי חיים יוסף דוד אזולאי מזכירו בשתי רשימות בספרו המפורסם "שם הגדולים": "הרב המפורסם קדוש יאמר לו, מוהר"ר ישראל בעל שם טוב"14. וכן מעיד שהספר "אור החיים" נתחבב על הקוראים בפולין מפני ש"הרב החסיד הקדוש מהר"י בעל שם טוב הגיד גדולת נשמתו" של מחבר אור החיים15.

הערות:1. הורודצקי: החסידות והחסידים ח"א ע' א', דובנוב ב"תולדות החסידות" ע' 42, "אנציקלופדיה לתולדות גדולי ישראל" כרך ג' ע' 981 ורבים אחרים.
2. הרב א"ח גליצנשטק: -רבי ישראל בעל שם טוב" ע' 12, 17, כך גם גרץ: כרך תוספות ב', אולם הם נדחים ע-י דובנוב בתולדות החסידות ע' 44.
3. שבחי הבעש"ט דף א' (דפוסים ראשונים).
4. תאריך זה הוא סופי. לא צדק לנדוי בספרו "הבעש-ט ובני היכלו" בהביאו מסורת שעוד ביום השנה הראשון לפטירתו כבר לא ידעו את יום הפטירה. צדק דובנוב שקבע את התאריך ביום א' דשבועות (תולדות החסידות ע' 69). גם התלבטויותיו בקשר לשנת הפטירה מסולקות. בידי היה סדור כתב-יד מאת רבי אברהם שמשון מרשקוב, בנו של רבי יעקב יוסף מפולנאה. שנכתב בשנת חייו האחרונה של הבעש"ט. יום פטירתו ושנת פטירתו נאמרו במפורש.
5. בהקדמת ספרו של ה"מגיד- - "מגיד דבריו ליעקב" שנרשם ע"י תלמידיו.
6. "תולדות יעקב יוסף" פ' בלק.
7. "צפנת פענח- פ' וארא.
8. "מזכרת לגדולי אוסטרהא" ע' 256.
9. "סוד יכין ובועז", פולנאה תקנ"ד, ע' ה'.
10. פרי הארץ" בדבור המתחיל "יהא שלמא".
11. "היכל הברכה" פ' ואתחנן, לרבי יצחק אייזיק מקומרנא.
12. דברי שלום בהקדמה דף ו' ע"ב. וראה גם: "זוהר ח" פ' וישלח דף של"א ע"ג.
13. בש"ת "מים חיים" לרבי חיים כהן רפפורט אב"ד אוסטרהא.
14. בערך "צפנת פענח".
15. בערך "אור החיים".