(1920 רטפנ) ןילבולמ ןהכה קודצ 'ר

יבר ויבאל גרובזירק ריעב (1823) ג"פקת טבש ב"כ םויב דלונ .תראופמ םינבר תחפשמל וב
.ת"וש וילא וצירה דצ לכמו םימיל ריעצ ונדועב יוליעכ םסרפתנ .וז הליהק לש הבר ןהכה בקעי
ירבדב םמע עשעתשהו ,הנבוקמ ןנחלא קחצי יבר םע םכותבו ורוד ילודגמ םיבר םע עגמב אב
.הרות

,הנוכתה תמכחב םיבתכ םג ונממ וראשנ .די-בתכב וראשנש ,םיבר םילופלפו םישודיח בתכ
.הקבדולווב ונתוח ןחלוש לע ךומס היהשכ ,ר"ת תנשב םבתכש ,הרבגלאהו הסדנהה

בתכ ותריטפ דעו זאמ .רתסנה תרותב קוסעל לחה ז"רת תנשב .הלגנה תרותב ותוקסעתה לכ
ייח יח אוה ,תובורמה תועצהה ףא לע תונבר ומצע לע לבקל ברס קודצ יבר .הלבק יניינעב קר
תונהיל הצר אל ,ותשא הלהנש םישמושמ םישובלמ לש הנטקה ותונחמ תוקחדב סנרפתהו ינוע
.םחל רסח היה תובורק םיתעל יכ םא ,שיאמ

הז לש ותוקלתסה םע .רגייא בייל הדוהי יבר לש ויברוקממו הציבזיא ידיסחמ היה קודצ יבר
.הגהנהה לוע תא ומצע לע לביקו םידיסחה ישאר לש םהיתורצפהל הנענ ח"מרת תנשב ןורחאה

:וספדנ וירפסמ ,הרופ רפוס היה
,הרותה לע "קידצ ירפ"
,"תומולח ירבד" סרטנוק םע "הליל יסיסר"
,שובלה לע "הקדצ' ישובל"
,"תבש תתיבש" סרטנוק םע "תבש תשודק"
,"קדצ בישמ"
,"ץורח תובשחמ"
ותונורכז סרטנוק םע "םירפוס ירבד"
,"קדצ רבוד"
"םישודק לארשי"
.דועו "תרשה יכאלמ תוחיש"

.(1920) ס"רת תנש לולא 'ט םויב רטפנ
 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות