(1841 רטפנ) בונירמ אריפש ךלמילא יבצ 'ר

ןושמש יבר לש ודכנו ,קסנ'זילמ ךלמילא יבר לש וסיג היהש ,אריפש חספ יבר לש ונב
היה .המייקתה ותאובנו - "ךלמילא םעונ" לעב תולודג וילע אבינ ותודליב דוע .ילופורטסואמ
.הבר הצרעהב םהירפסב ותוא םיריכזמה ,ורוד ילודג לש םתכרעהל הכזו רתסנבו הלגנב ןואג
דחא רועיש םכותבו ,םירועיש 24 ול ויה הליפתה ינפל םוי לכש םירפסמו ,אלפומ דימתמ היה
לידנמ םחנמ יברו ןילבולמ הזוחה לש םדימלת היה תודיסחב .הרות ישודיח תביתכ לש
.בונמירמ

:םיבושחו םיבר םירפס רביח
רכששי ינב
הלכד ארגא
אקרפד ארגא
ךידוקפ ךרד
א"צרהמ יטוקל
םיאורה ילכ
א"צרהמ תוהגה
םידמחנ םירבד
הרשי לגר
,םינג ןיעמ
הלומעת דיגמ
םיאדוד חיר
הכרב היהו
.םירחאו תשלושמ הכרב

ותוהש ןמזמ .שטאקנומו בוניד ,שטילאה ,בו'זירטס ,שטיבור :תוליהקב תונברב שמיש
."אתיירואד ןיכמת תונקת" וסרטנוק עודי שטאקנומב

עדונ ,בונידל רזח תומטופמ תוזווא רסא רשאכ שטאקנומב ומצע לע ררועש תקולחמה לשב
השע ."ומעל בוט שרוד ,לארשי לכל ןמאנה בהואה" םתוח אוה ויתורגא לכ לעו ,לארשי בהואכ
ישאר דגנ דוחייב ,רודבש םיליכשמה דגנ תופיקתב םחלו ,הלבקה דומיל תצפהל תובר
.היצילגב םיליכשמה

ןב ותויהב (1841) א"רת תבט ח"יב רטפנ .ורואל וכלה םידיסח יפלאו תועושי לעופכ םסרופמ
טוצנאל לש הבר רזעלא יבר ,בונידב ומוקמ תא אלימש ,דוד יבר :םינב השלש ריאשהו ,הנש 56
.לאומש יברו
 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות