(1831 רטפנ) בושטידיזמ ןייטשנכייא שריה יבצ 'ר

,"בוט םוי תופסות" לעבה ידכנמ ,הירגנוהבש ןירפסמ קיזייא קחצי יבר רתסנה קידצה לש ונב
יברו רובמאסמ אפיל יבר ,אנרמוקמ רדנס יבר ,רובמאסמ השמ יבר םיקידצה לש םהיחאו
.בושטידיזמ שירעב רכשי

ותודע יפלו ,םידומלב אלפומ דימתמ היה .זרה תרותב רתויב םילודגהמו הלגנה תרותב לודג
םיעובקה וירועיש לע ףסונ ,ולוכ ס"שה תא םימעפ עבש תחא הנשב םייס וידימלתמ דחא לש
.הרותה תועוצקמ ראשב

םיקידצ תורצחב םג רקיב .'זובזממ ךורב יבר לש ולצב ףפותסה .ןילבולמ הזוחל קהבומ דימלת
םאיבמ אוהש ,אטפאמ לישה עשוהי יבר ,בוסאסמ בייל השמ יבר ,ץינזוקמ דיגמה :ןוגכ ,םירחא
.וירפסב

הלבקב םיבושח םירפס רביח
,רהוזה לע לודג שוריפ - "יבצ תרטע"
,"לארשי תיב"
"בוט השעו ערמ רוס"
."םילולה שדק ירפ"ו
."תושודק רשע" רפסב וספדנ ויבתכממ ב"י

קיזייא קחצי יבר ויחא ןב :םינמנ וידימלת לע .ותרות רואל ורהנ םיברו ,ןוילע שודקכ םסרפתנ
.םירחאו הבוזוקמ ףסוי יבר ,לוראנמ םהרבא יבר ,לודזורמ יבצ הדוהי יבר ונתח ,בושטידיזמ
.םימיל ריעצ ונדועב רטפנ ודיחי ונב .הלבקב ודימלת היה ם"יבלמה ףא

.(1831) א"צקת זומת א"יב רטפנ שריה יבצ יבר
 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות