(1874 רטפנ) הקסילמ שריה יבצ 'ר

ןורהא יבר רתסנה קידצה ויבאל (1798) ח"נקת רייאב דלונ הקסילמ ןמדירפ שריה יבצ 'ר
ה"צר .רעוואקעשט ףלאוו באז יברו שובייל הדוהי יבר םיקידצה ויחא ינשל ישילש ,ילהואמ
.דאהנובב שריה יברו ץיבמדמ םהרבא יבר םהבו םינואגה ילודג ידי לע םימ קצי

,ןי'זורמ לארשי יבר :ןוגכ ,וירחא םיקידצל עסנ ףאו "השמ חמשי" לעב לש ורצחב הליב םינש
םייח יבר בוקיזדמ רזעילא יבר ,ץישפורמ רשא יבר ,זלבמ םולש יבר ,ןלשימרפמ ריאמ יבר
עוסנלמ קספ אל םידיסח יפלא וילא ואבו הקסילב ורצח תא םיקהש רחאל םג .םירחאו זנצמ
םייח יבר וחבשב גילפה דוחייבו תולענה ויתודימ לשב והוללה רודה ילודג .םירחא םיקידצל
.זנצמ

:םה תודיסחב וירפס ,ורוד ילודג לש ת"ושב תופוכת רכזנו הרותב לודג היה
הרותה לע "האובת ירפ ךא"
.םידפסהו תושרד םיקלח ינש ,"בוטהו רשיה"

רדנלדירפ םייח יבר :םיעדונ םינתח ינש ריאשהו (1874) ד"לרת בא םחנמ ד"י םויב רטפנ
תא .ןוילע ישודקמ דחאכ תושירפב גהנש ,רחוס רגרבדלוג אפזוי יברו "םייח לט" ס"חמעב
.הירגנוה תודיסחב יממע קידצ ,רריטסרק והיעשי יבר ושמש-ודימלתו םייח יבר אלימ ומוקמ
 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות