(1801 רטפנ) הנרובדאנמ שריה יבצ 'ר

כ"חאו הנילודב םירשימ דיגמ םימיל ריעצ ונדועב שמיש גילעז םולש יברב שריה יבצ יבר
ותרות רוא חרז" רודה יקידצ לש םתודע יפלו תובר םינש הרות ץיברה הב הנרובדאנב
.השעמ ישנאו םידיסח וילא ורהנ לארשי תוצופת לכמו "קוחרמל

קידצכו הרותב לודגכ םסרפתנ .בושטולזמ רב רכשי יבר לשו שטירזממ דיגמה לש ודימלת
:וילע בתוכ ידורבמ תוילגרמ ןמלז םירפא יברו אלפומ
חיכוהו ןוועמ בישה םיברו תמא תרותב ויתורבדמ אשי ויתותפשב ןח קצוה יח ודועב"
סימסרופמה םיקידצה בור ילודג ןיב תלטומ התייה ותאסכו ץראה יוונעל רושימב
."רודבש

םהרבא יבר ,בושטידיזמ שריה יבצ יבר ,בוסוקמ לידנמ םחנמ יבר :םג ונמנ םיברה וידימלת לע
יבר לש ונתח) הנרובדאנמ הירא דוד יבר :וינב ינש ,ןיסאלדמ שריה יבצ יברו שטאשטובמ דוד
לאיחי יבר לש ונב ,בוליביזדארמ קחצי יבר ונתחו לכימ עשוהי השמ יברו ,(בושטידרבמ ריאמ
.בושטולזמ לכימ

.הירא דוד יבר ונב י"ע ותריטפ רחא ספדנ "יבצל 'ה חמצ" לודגה ורפס
.תובא לע "תובאד ילימ"ו םיליהת לע "םישודק יתפש" רפס םג רביח אוה

.(1801) א"סקת ןויס 'כ םויב רטפנ שריה יבצ יבר

 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות