(1791 רטפנ) הארטסואמ ףסוי בקעי 'ר

שמישש ביל הדוהי יבר ויבאל (1738) ח"צת תנשב דלונ ,י"ביי יבר הנוכמה ,ףסוי בקעי יבר
אוה .ומוקמ תא אלמל י"ביי בר רחבנ ו"כקת תנשב ויבא רטפנשכ .הארטסואב םירשימ דיגמ
הלבק ירבד ,ל"וח ירמאמו םיבותכ לש האנ בולישב ונייטצה ויתושרד .ודיקפתל דואמ םיאתה
לביק ונממ ,שטירזממ דיגמל קהבומ דימלת .אתוחידבד ילימ םג םיתעלו םילשמ ,רסומו
.הקזח תידיסח העפשה

דגנ רסומו הלבק ירפסמ טקל ,"שדקמ ארומ" סרטנוק התייה הנושארה תיתורפסה ותדובע
.(ב"מקת ץירוק) וייחב דוע סיפדהש ,תסנכה -תיבב רובידה
,ףסכב תונבר םמצעל םישכורה םינברה דגנ רסומו הלבק ,הכלה ירפסמ טוקלי םג רביח אוה
."טפשמ ןיע" םשב
תויגוס לע םישודיחו םיליהת ירומזמ ג"נ לעו הרותה לע םישורד - "י"ביי בר" אוה ירקיעה ורפס
.ץעג םיקילא בר ונב י"ע ב"נקת אטיואלסב ותריטפ רחא הנש ספדנש ,ס"שב

.(1791) א"נקת פ"מהוחד 'ד םויב הארטסואב רטפנ י"ביי בר

 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות