(1784 רטפנ) האנלופמ ףסוי בקעי 'ר

ןושמש יבר םילבוקמה תחפשמל ןב .ט"שעבהמ םינשב לודג היה .העודי הניא ותדלוה תנש
תופסות" לעב ,רלה ןאמפיל ט"וי יבר תחפשמלו ,"ףסוי דוסי" לעב ץ"כ ףסוי יבר ,ילופורטסואמ
.תערכמ העפשה וילע ועיפשהו ,וכרד תא ונייצ הלבקהו תונדמלה ."בוט םוי

תא שובכל ט"שעבה חילצה תודיסחה תעפוה םע .דורגורשב ברל הנמתנ ריעצ ךרבא ונדועב
:םעפ אטבתה תידיסח הרוסמ יפלו ,העונתל לודג גשיה ךכב האר ט"שעבה .ובל
,אבה םלועב ירכש ינא שקבמ יתישעש םישעמה לע אל ,ע"שבר"
."הזכ יליסוי ךל יתתנ רשא לע םא יכ

.בוקשארב ברכ לבקתנ אוה .םידגנתמה ותליהק ישנא י"ע דורגורשמ שרוג תודיסחל ספתנשמ
ןעמל ותדובע תא השעו תכשוממ הפוקת בשי הב ,בורימינ תונברל רבע רצק ןמז רובעכ
.יבמופבו יולגב תודיסחה

תא אלימ ובר תריטפ רחא ,תאז לכבו ,ט"שעבל רתויב ברוקמה דימלתה היה ףסוי בקעי יבר
לגוסמ היה אל ,רפסהו ןויעה שיא ותויהבו ,ויתויטנו ויתונוכת יפל .שטירזממ דיגמה ומוקמ
שטירזמל עוסנל ומצעב ליחתהו ,העיגפ ךכב האר אל ףסוי בקעי יבר .גיהנמ לש םידיקפתל
הלימרת םע הניכשה הל הכלה ט"שעבה תריטפ רחאש" ריכה אוה יכ ,דיגמל רבח-דימלחכ
."שטירזמל 'זוב'זיממ

ל"קת תנשבו ,ותברקב אצמיהל ףסוי בקעי יבר קקותשה ןילהוול העונתה זכרמ תרבעה םע
.םשל רבעו האנלופ לש הברל הנמתנ

ארקנ אוה קדצבו ,תודיסחב ןושארה םוקמה תא ףסוי בקעי יבר ספת תיתורפסה ותלועפב
:םה העונתה לש דוסיה ירפס - וירפס .תודיסחה רפוס
;(מ"קת ץיראק) ףסוי בקעי תודלות (א
;(א"מקת ץיראק) ףסוי תרופ ןב (ב
;(ב"מקת ץיראק) חנעפ תנפצ (ג
.ו"כרת בובלב רבחמה תריטפ רחא עיפוה ,םיספ תנתכ (ד

 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות