(1815 רטפנ) ץיברוה יולה קחצי בקעי 'ר

שטירזממ דיגמה לש ודימלת היה ןישרבשמ יולה רזעילא םהרבא ברה ןב קחצי בקעי יבר
ןילבולל רבעשכ םלוא ,טוצנאלב בשי הליחת .קסנ'זלמ ךלמילא יבר לש ולצב ףפותסה כ"חאו
.תינלופה תודיסחל זכרמ תויהל ותיב ךפה

יבר :םכותב ,םתוקדצבו םתונואגב ומסרפתנש ,םילודג תורשע וחקל יעמושו וילא םיאבה ןיב
השמ יבר ,בוללמ דוד יבר ,אטפאמ יולה ריאמ יבר ,החסישפמ םנוב החמש יברו קחצי בקעי
לאקזחי יבר ,"רכששי ינב" לעב ,בונידמ ךלמילא יבצ יבר ,"השמ חמשי" לעב ,םיובלטייט
יבצ יבר ,"שמשו -רואמ" לעב ,אקרקמ סומינלוק ןמלק יבר ,ץישפורמ ילתפנ יבר ,רימזוקמ
רתיו וידימלת לכ ,םירחא םיברו בלסורימ ןועמש יבר ,זלבמ םולש יבר ,בושטידיזמ שריה
והונכש ,קחצי בקעי יבר לש ותשודקו ותקדצ לע תוחבשתו תוליהת אלמ םהיפ - רודה יקידצ
."ןילבולמ הזוחה" הלענה ראותב

:וירפס השלשב ורסמנ ותרות ירבד
,"תמא ירבד"
,"ןורכז תאז"
"תאז ןורכז"
.םיבורמה וידימלת ירפסבו

.םיבר םידיסח ורהנ וילא םגו קידצכ םסרופמ היה ןישטרוטמ ףסוי יבר וינב תעבראמ דחא

תונוסאהו לבאה םויב ותריטפ תדבועב םג .(1815) ה"עקת באב העשתב רטפנ ןילבולמ הזוחה
.םבר תלודגל היאר וידיסח ואצמ

 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות