(1813 רטפנ) החסישפמ קחצי בקעי 'ר

הליחת שמיש ,םינבר תחפשמל רצנ ,רשא יבר ויבא .ךרעב (1766) ו"כקת תנשב זרובדשפב דלונ
קחצי בקעי יבר ןייטצה וירוענ ימיב דוע .זרובדשפב םירשימ דיגמ היה כ"חאו קסי'זדורגב תונברב
,"א"רהמ ישודח" לעב ןירפלייה ףירח בייל הירא יבר ובר לצא הרותה דומלב האלפומ הדיקשב
.תמסרופמה אטיל תבישיבו אטפאב כ"חאו זרובדשפב הליחת

קידצל ברקתה אטפאב ותבש ימיב .ןתונעכ דוחייב ,תוימורת תודמב םג ןייטצה ריעצה יולעה
ךפוה קחצי בקעי יבר .תערכמ העפשה ונממ עפשוהו ,וז ריעב בשיש בוסאסמ בייל השמ יבר
תודחא םינש .אטפאמ לישה עשוהי םהרבא יבר קידצה י"ע הלגתנש דע יאשחב הליחת ,דיסחל
הזוחל עוסנל ליחתה בוללמ דוד יבר תעפשהבש דע םירפכב תוקונית דמלמכ תודדובתהב יח
."שודקה ידוהיה" םשב כ"חא םסרפתה .ןילבולמ

"ידוהי"ה .םיריעצה ןיבמ דוהיב ,םידיסח יפלא וילא עוסנל וליחתה החסישפב בשייתהשכ
:םירקיע העברא לע תססובמ איה תיממעה תודיסחל דוגינבש ,תודיסחב השדח ךרד הרוה
,םינדמלה םע תודחאתה
,תודיסחה תוימינפב תוקמעתהו תויחטשב המחלמ
םיתפומל תודגנתה
.הלפתה ןמז רוחיאל תודגנתהו
,תופירחב ודגנ ומחל "הזוחה" ידיסח ןיבמ םיברו םידיסחה ברקב םיררוע ומק השדחה וכרד לע
תישיאה ותוברעתה ףא .ויניעב וחיר תא שיאבהל תנמ לע םבר ינפב ערה-ןושלו תוליכר י"ע םג
.םולשה תא הניכשה אל ץינזוקמ דיגמה לש

:םירפסב וספדנ ותרות ירבדמ
,"ידוהיה תואלפנ"
,"ידוהיה תראפת"
,"ידוהיה תרות"
.דועו "ידוהיה רתכ"
.וילע הדגא יפסוא המכ םג שי

יבר ,החסישפמ לאימחרי יבר וינב .(1813) ד"עקת ירשת ט"י ס"מהוחד 'ג םויב רטפנ "ידוהי"ה
ונתח םינמנ וידימלת לע .םתוקדצב םימסרופמ ויה בוחיליזמ רשא עשוהי יברו הבוכיבמ הימחנ
,שדח ריעמ הלבא יבר ,ןישולאקמ םולש ריאמ יבר ,בוסירופמ יבצ בקעי יבר ,בוללמ רשא יבר
וידיסח ועסנ ותריטפ רחא .םירחא םיברו הלוו-יקסנוקמ רמתיא יבר ,הלבקב ובר הליחת היהש
.החסישפמ םנוב החמש יבר קהבומה ודימלתל לודגה םבורב

 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות