(1801 רטפנ) הקבוטיפישמ ןושמש בקעי 'ר

שטירזממ דיגמה לש ודימלת ,ראבו ןאמיהוא הקבוטיפיש ,הטיבאלס לש ןבר ,קחצי יבר לש ונב
.'זובזממ ךורב יבר לש ותיב-ןבו

אדנל לאקזחי יבר םע) רודה ינואג םע םיקדוהמ םירשקב דמעש ,ףירח לכש לעבו הרותב לודגכ
ןמלז 'רל "םירפא ערז" רפסב ,ו"טש 'יס ג"ח ם"שרהמ ת"ושב םיאבומ וישודיח ,קיפ היעשי יברו
יגוחב הרידחהלו תודיסחה תרות תא ץיפהל דיקפתה וילע לטוה (םירפס דועבו 'ע ףד תוילגרמ
.הריתי החלצהב וז ותוחילש תא אלמ אוה ,םינדמלהו םינברה

קקותשה ז"לקת תנשב לארשי-ץראל קסבטיומ לידנמ םחנמ יבר ודידיו ורבח לש ותולע זאמ
יבר לש וחילש וליאכ היה ץראב .רפסמ םינש רובעכ קר ול ןתינ וצפחו ,אוה םג הילא תולעל
.ק"האב םידיסחה רובע ויתומורת תא ודי לע חלוש היהש ,'זובזממ ךורב

םיקידצו ותא דחיו ,קסילאקמ םהרבא יבר לש וגוחל ברקתהו הירבטב בשייתה הצרא ותולעב
.תרחא הקדצל םהמ תונשל אלש הרהזאו ,לארשי-ץרא תועמ ןיינעב זורכ איצוה םירחא

גוח זכרתה וביבסמו םידיסחה תעיסמ דדובתה ,םהרבא יבר לש ותרובחמ קחרתה ןמז רובעכ
.םצמוצמ

.(1801) א"סקת ןויס 'ג םויב הירבטב רטפנ

 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות