(1810 רטפנ) בושטולזמ רב רכשי 'ר

,"םימכח תכימס" לעב ,טרופקנרפמ ילתפנ יבר ןואגה לש ודכנ ,"יבצ עזג"מ שובייל יבר לש ונב
.םהיניב םימוחת םוחתל םג עדיו ,תודיסחה םע תונדמלה תא הלענ הגיזמ וברקב גזימ

לודגכ ויניעל הלגתמ אוה ת"ושו לופלפה ךרדב ס"שה לע םישודיח ללוכה "יניע תב" ורפסב
.ורודבש הרותה ילודג םע םיבתכמ ירשקב דמעש ,הרותב
ויתוחישו ויתושרדמ קלח ליכמה ,(י"רת בובלב דחי ועיפוה םהינש) "קדצ רשבמ" ינשה ורפס
.ורוד יקידצ ךרדכ יסופיט ידיסח רפס ונה ,הרותה לע

בושטולזמ לכימ לאיחי יבר י"ע תרכינ הדימב עפשוה םלוא ,שטירזממ דיגמה ידימלת לע הנמנ
'ז םויב ,תפצב ואובל ךומס רטפנו ,לארשי-ץראל הלע וימי ףוסב .בושטידרבמ קחצי יול יברו
רפסה רבחמ ,םייח םהרבא יבר ונתח תא בושטולזב ומוקמב ריאשה (1810) ע"קת בא םחנמ
."םייחל חרוא"

 תוכן

            היסטוריה             מחשבת ישראל             חסידות